Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (1)

95. schůze Rady města Prostějova se uskuteční dne 9. 1. 2018 od 11:00 hodin.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 12. 12. 2017

2 Doporučení Komise výstavby z 12. 12. 2017

3. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora

4. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava Národního domu v Prostějově“- zahájení řízení

5. Záležitosti Finančního odboru:

1 Dodatek k Zásadám o poskytování cestovních náhrad členům ZM a zvýšení stravného

6. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Žádost o souhlas s podáním projektu MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 s finanční spoluúčastí zřizovatele

2 Žádost o úpravu rozpočtu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a - odpisy

3 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport

7. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

8. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s.

2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice

3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov

4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7766 v k.ú. Prostějov

5 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 223/31 a p.č. 223/25, oba v k.ú. Domamyslice

6 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov

7 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 960 v k.ú. Vrahovice

8 Schválení prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p.č. 69 v k.ú. Žešov

9 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu IV. čtvrtletí 2017

9. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 120 v domě na ul. Fanderlíkova 38

2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 101 v domě na ul. Brněnská 32

3 Schválení záměru změny smlouvy v osobě nájemce č. 122015 o nájmu PSP č. 846 - Kostelecká 17

4 Schválení záměru pronájmu GS č. 734 v domě na ul. Hacarova 2

5 Schválení záměru pronájmu PM č. 528 v domě na Pernštýnské nám 4

10. Bytové záležitosti:

1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města

11. Různé

12. Závěr


 


RNDr. Alena R a š k o v á
Vytvořeno 4.1.2018 8:53:50 | přečteno 181x | Mgr. Jana Gáborová
load