Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

97. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 23. 1. 2018 od 11:00 hod. v zasedací místnosti primátorky.

P r o g r a m : 

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 23. 1. 2018

3. Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2018

4. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Cen města Prostějova 2017

5. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku  ve Statutárním městě Prostějov za rok 2017

6. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Informace k petici občanů proti výstavbě bytového domu

2 Schválení Smlouvy o poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (vstupní prohlídky)

2 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (změna katalogu prací)

3 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (změna organizační struktury MMPv)

8. Záležitosti Finančního odboru:

1 ROZOP kapitoly 70 – Finanční a 14 – Kancelář tajemníka

2 ROZOP kapitoly 70 – Finanční a 60 – Rozvoj a investice

9. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení

10. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Projekt prevence kriminality 2018 a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 50% podílu z celkové ceny realizovaného projektu v případě obdržení dotace a pověření manažera prevence kriminality k vyplnění a odeslání Žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2018 Olomouckého kraje

2 Projekty prevence kriminality 2018, spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 10% podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace a pověření manažera prevence kriminality k vyplnění a odeslání Žádostí o dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018

3 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 

2 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem v roce 2017

3 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací

4 Splnění uložených opatření zřízenými příspěvkovými organizacemi

5 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Melantrichova

6 Žádost o schválení čerpání FI Sportcentra - DDM na víceúčelovou terasu

7 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ J.Železného)

8 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (nařízení odvodu)

9 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (ZŠ E. Valenty)

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 „Cyklistická stezka v ulici Okružní v Prostějově – I., II. a III. etapa“ – Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Obnova ND)

3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky)

4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Komunikace v ul. P. Jilemnického - PD)

5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (RG a ZŠ Prostějov, oprava části ležaté kanalizace-PD)

6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ E. Valenty, oprava sprchových kabinek - PD)

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Informace ve věci Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22. 12. 2010

2 Návrh postupu řešení - nájemné střední školy

3 Návrh stanoviska k územnímu řízení - Galerie Prostějov

4 Revokace usnesení RMP č. 71119 ze dne 14. 11. 2017

5 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2018 o míru inflace

6 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Krasice

7 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7771 v k.ú. Prostějov

8 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7792 v k.ú. Prostějov (Gross)

9 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7792 v k.ú. Prostějov (Pořízková)

10 Ukončení Nájemní smlouvy č.2003/16/414 ze dne 7. 1. 2004 dohodou

11 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov

12 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7769 k.ú. Prostějov

13 Vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků p.č. 7790 a p.č. 7791/1, oba v k.ú. Prostějov

14 Výkup pozemku st.p.č. 422 včetně stavby č.p. 326 a pozemku p.č. 769/1, oba v k.ú. Vrahovice

15 Výkup části pozemku p.č. 6484/2 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

16 Zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 7748, p.č. 7738 a p.č. 7736, vše v k.ú. Prostějov

17 Žádost firmy Toray Textiles Central Europe, s. r. o. - výsadba aleje

18 ROZOP kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Finanční spoluúčast statutárního města Prostějova

2 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 802 v domě na ul. Polišenského 3

3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 203 na sídlišti Svobody č. 53, pavilon II

15. Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

16. Různé

1 Vyhlášení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2017

17. ZávěrRNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 18.1.2018 12:40:19 | přečteno 235x | Anna Kajlíková
load