Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (4)

Konat se bude v úterý dne 6. 2. 2018 od 12:00 hodin v zasedací místnosti primátorky.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 6. 2. 2018

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. Záležitosti obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

5. ROZOP kapitoly 40 – Životní prostředí

6. ROZOP kapitoly 41 – Doprava

7. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů při pořádání akce „Velikonoční jarmark 2018“ na nám. T. G. Masaryka

8. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Vydání OZV statutárního města Prostějova o nočním klidu pro rok 2018

2 Návrh změny organizačního řádu MMPv k 1. 3. 2018

3 Návrh změny organizační struktury OKT MMPv a zrušení pracovní pozice právník města

4 Návrh změny organizačního řádu k 1. 3. 2018 v důsledku organizační změny na OKT MMPv

5 Změna Směrnice č. 2/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem – nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncese platné od 1. 1. 2018

6 Zadávací řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov v letech 2019 - 2020“- zahájení řízení

7 Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO ZŠ a MŠ v Prostějově - MŠ Partyzánská“ - zahájení řízení

8 Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ - zahájení řízení

9 Zadávací řízení veřejné zakázky „ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity“ - informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele

9. Záležitosti Finančního odboru:

1 Participativní rozpočet

2 ROZOP schválená RM v roce 2017 v souladu s usneseními ZM (Rozpočet na rok 2017)

3 Odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2018

10. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Dotace 2018 - oblast sociální - celoroční činnost

2 Dotace zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2018 (Azylové centrum Prostějov)

3 Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2018-2020

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ Dr. Horáka

2 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného o souhlas s přijetím věcného daru

3 Žádost ZŠ Melantrichova o souhlas s navýšením účelově určeného peněžitého daru

4 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Moravská)

5 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (přeúčtování položek Den učitelů, Sportovec)

6 Dotace 2018 – oblast sportu (celoroční činnost)

7 Dotace 2018 – oblast sportu (jednorázové akce)

8 Dotace 2018 – oblast sportu – celoroční činnost mládeže

9 Dotace 2018 – oblast sportu – celoroční činnost klubů v extralize (režim de minimis)

10 Dotace 2018 – oblast kultury – jednorázové akce

11 Dotace 2018 – oblast kultury – celoroční činnost

12 Dotace 2018 – oblast kultury - celoroční činnost (nedoporučená)

12. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:

1 Zpráva o uplatňování Územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele

2 Pořízení samostatné změny Územního plánu Prostějov

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní dům Sušilova)

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Krasický rybník – stavební úpravy)

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek investičních akcí)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum DDM Vápenice - fotovoltaická elektrárna – PD)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu vč. střechy PD)

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Souhlas se zatížením pozemků v sektoru A průmyslové zóny zástavním právem

2 Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2018

3 Ceny pro soutěž škol ve sběru papíru 2017 - 2018

4 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím

5 Schválení pronájmu pozemku p. č. 4551 v k. ú. Prostějov

6 Schválení výpůjčky objektu Společenského domu na ul. Komenského a pronájmu objektu Městské tržnice na ul. Kostelní a Úprkova

7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1468 v k. ú. Prostějov, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 902

8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 345 v k. ú. Čechovice u Prostějova

9 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov

10 Vyhlášení záměru směny bytových domů na nám. T. G. Masaryka za pozemky v k. ú. Prostějov

11 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7661 v k. ú. Prostějov

12 Výkup pozemku p. č. 6554/1 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

13 Výkup pozemků v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

14 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku v k. ú. Vrahovice

15 Žádost o obnovení osvětlení pozemku a úhradu nákladů - SV Krasická 10

16 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města a 90 - správa a údržba majetku města

15. Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání č. 748 v domě na ul. Hacarova 4343/2

16. Bytové záležitosti:

1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

17. Různé

 

18. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města ProstějovaIlustrační foto: MMPv

Vytvořeno 1.2.2018 13:14:53 | přečteno 214x | Anna Kajlíková
load