Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

101. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 6. 3. 2018 od 11:00 hod. v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 6. 3. 2018

3. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise pro rozvoj a podporu podnikání z 13. 2. 2018

2 Doporučení Komise výstavby z 13. 2. 2018

3 Informace o jmenování nových tajemníků komisí rady (ústní zpráva)

4. Zdravé město a MA21 – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2017

5. Dotace 2018 - projekty Zdravé město Prostějov

6. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Dotace na rok 2018 - Okresní hospodářská komora

2 Dotace na rok 2018 – HZS Olomouckého kraje

3 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora (převod prostředků z FRR)

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ - zahájení řízení

8. Záležitosti Finančního odboru:

1 Uzavření Národního domu po dobu oprav a zajištění provozu o. p. s. (ústní zpráva)

2 Velikonoční jarmark 2018 - schválení výše nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a výši poplatku za službu, a to právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku

3 ROZOP kapitoly 70 – Finanční

9. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 Žádost o užití znaku města Prostějova – Noc kostelů

10. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Projekt prevence kriminality 2018 – projektový námět

2 Realizace akce prevence kriminality ve městě Prostějově - Program Revolution Train – protidrogový vlak

3 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci

4 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - celoroční činnost

5 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - jednorázová akce

6 Dotace na rok 2018 - oblast zdravotní - celoroční činnost

7 Dotace na rok 2018 - oblast zdravotní - jednorázová akce

11. Záležitosti Odboru životního prostředí:

1 Zadání zakázky na zajištění ekologické výchovy a osvěty v roce 2018

2 Dotace na rok 2018 – Komise životního prostředí - jednorázová činnost

3 Dotace na rok 2018 – Komise životního prostředí - nedoporučeno EDUCANOVA,z.s.

4 Dotace na rok 2018 – Komise životního prostředí – celoroční činnost

12. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ E. Valenty a Sportcentra DDM Prostějov

2 Informace o přerušení provozu mateřských škol

2.1 Dodatek č. 1 k Zásadám řízení příspěvkových organizací zřizovaných stat. městem Prostějovem

3 Žádost Mgr. Bittnerové, ředitelky MŠ Šárka o souhlas se studiem

4 Dotace 2018 - komise pro kulturu a cestovní ruch - celoroční činnost

5 Dotace 2018 - komise pro kulturu a cestovní ruch - jednorázové akce

6 Dotace 2018 - komise školská - jednorázové akce

7 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázová akce – nedoporučené

8 Dotace 2018 - oblast školství - ART ECON - Střední škola s. r. o.

9 Dotace 2018 - oblast školství

10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ J. Železného)

11 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - oprava soc. zařízení)

12 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - oprava střechy)

13 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - opravy fresek)

14 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - oprava potrubí)

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Smlouva o právu provést stavbu – NAVOS, Přivaděč do PZ

2 Restaurování obrazů J. Preislera - projektový námět

3 Prověření možných majetkoprávních problémů investičních akcí

4 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Čechovice, úprava šachet pod objektem)

5 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (CS sídliště Svobody - Anglická - Anenská – PD)

6 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (RG a ZŠ – termoventily)

7 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně, komunikace, PD)

8 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Zapojení OV Vrahovice, Čechůvky do rozpočtu města)

9 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané - přestavba části garáže na šatnu se zázemím - PD)

10 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Koupaliště Vrahovice)

11 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Jana Železného)

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 DSP, s. r. o. - nová Příkazní smlouva pro správu, údržbu a opravy městského majetku

2 Vzdání se práva na pohledávky evidované DSP, s. r. o.

3 Revokace usnesení ZMP č. 12039 ze dne 14. 2. 2012 (převod mostního objektu na ul. Vrahovická)

4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov

5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 410/4 v k. ú. Žešov

6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 744/9 v k. ú. Vrahovice

7 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Domamyslice

8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 511 v k. ú. Domamyslice

9 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7683/2 v k. ú. Prostějov

10 Vyhlášení záměru výpůjčky 2 částí pozemku p. č. 6468/1 v k. ú. Prostějov

11 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7769 v k. ú. Prostějov

12 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nebo prodeje části pozemku p. č. 7769 v k. ú. Prostějov

13 Schválení výpůjčky částí pozemků p. č. 7790 a p. č. 7791/1, oba v k. ú. Prostějov

14 Ukončení Nájemní smlouvy č. 2008/16/257 ze dne 1. 10. 2008 dohodou

15 Správa a údržba hřbitovů - dokončení elektronické evidence hrobových míst

16 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Návrh postupu přípravy rekonstrukce objektu Šárka 9 – 11

2 Návrh podmínek k přidělení bytu v komunitním domě Sušilova

3 Schválení záměru pronájmu GS č. 802 na ul. Polišenského 3

4 Návrh schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101 na ul. Brněnská 32

5 Návrh schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 203 na sídl. Svobody 3552

6 Návrh uzavření nájemní smlouvy v domě na ul. Šárka - 1 SK Prostějov

16. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

2 Schválení žadatelů o pronájem bytů v DPS

17. Různé

18. Závěr

 

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 1.3.2018 10:29:04 | přečteno 279x | Anna Kajlíková
load