Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

103. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 20. 3. 2018 od 11:00 hod. v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.


P r o g r a m : hod. předkládá

1. Zahájení, schválení programu 11:00

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 20. 3. 2018

3. Záležitosti komisí rady: 

1 Doporučení Komise životního prostředí z 12. 3. 2018 (Fond zeleně)

2 Doporučení Komise životního prostředí z 12. 3. 2018 (plochy pro venčení psů)

4. Návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2017

5. Dotace 2018 – nedoporučené Komisí Zdravé město Prostějov

6. Čestná ocenění – udělení

7. Návrh změny organizační struktury Odboru školství, kultury a sportu

8. Návrh změny organizační struktury Odboru správy a údržby majetku města

9. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Dotace 2018 – HZS Olomouckého kraje

2 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů při pořádání akce

„Hanácké pivní slavnosti 2018“

10. Záležitosti Finančního odboru: Ing. Carda

1 Dotace NÁRODNÍMU DOMU Prostějov o.p.s. na úhradu provozní ztráty vzniklé

v období uzavření objektu Národního domu z důvodu opravy

11. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie

12. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb

2 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Partyzánská - oprava

dveří a podlah)

3 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Šárka - oprava oplocení)

4 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ Horáka – oprava povrchu hřiště)

13. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:

1 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (III. změna ÚP Prostějov)

2 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (IV. změna ÚP Prostějov)

3 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (ÚS Jižní park – Jižní prstenec)

14. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Vybudování šaten a zázemí – Středisko mládeže kopané - projektový námět

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a oplocení na ul. Říční vč. PD

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Čechovice, kompletní rekonstrukce,

zvýšení kapacity)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Šatny v areálu sídl. E. Beneše - projektový námět)

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Informace o výsledku jednání se zástupci středních škol ve věci návrhu sjednocení

nájemného u středních škol

2 Odstoupení od Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2011/50/118

z 27.04.2011

3 Smlouva o úhradě provozních nákladů za osvětlení pozemku – Společenství vlastníků

Krasická 10

4 Výkup části pozemku p.č. 5462 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

5 Žádost o prominutí dluhu – bezdůvodného obohacení spočívajícího v nahrazených nákladech

soudního řízení

6 Pozemky pro výsadbu zeleně

7 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 200 na sídl. Svobody - pavilon I 3520/6

2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 267 na ul. Brněnská 32

17. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemní  smlouvy na pronájem bytu

J. Halvadžievová

2 Schválení žadatelů o pronájem bytů v DPS

18. Různé

 

19. Závěr 15:00


RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 15.3.2018 12:31:51 | přečteno 160x | Richard Sedlák
load