Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (1)

104. schůze Rady města Prostějova se uskuteční dne 3. 4. 2018

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 3. 4. 2018

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 21. 3. 2018 (BESIP)

2 Doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 21. 3. 2018 (Megafon)

3 Doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 21. 3. 2018 (značení DNA)

5. Změna organizačního řádu v důsledku organizačních změn na OŠKS a OSÚMM

6. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA v rámci projektu prevence

kriminality v roce 2018

2 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci

7. Záležitosti Odboru dopravy:

1 ROZOP kapitoly 41 – doprava (BESIP)

2 ROZOP kapitoly 41 – doprava (převod v rámci kapitoly)

8. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Návrh postupu k výzvě spolu Právo ve veřejném zájmu, z. s.

2 Delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu společnosti  FTL

– First Transport Lines, a.s.

3 Zadávací řízení VZ EÚO ŽŠ a MŠ Partyzánská - informace o průběhu řízení a návrh

na výběr dodavatele

4 Zadávací řízení VZ Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov - informace o průběhu řízení

a návrh na výběr dodavatele

5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava Národního domu v Prostějově“ informace o průběhu

řízení a návrh na výběr dodavatele (materiál bude členům rady předán před začátkem schůze)

9. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Prostějov, E. Valenty

2 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Sportcentra – DDM

3 Žádost ZŠ Prostějov, Majakovského o schválení bezúplatného užívání majetku - učebny

4 Žádost ředitelky MŠ Prostějov, Moravská o souhlas se zahraniční pracovní cestou do Itálie

5 Dotace 2018 - oblast kultury (celoroční činnost)

6 Dotace 2018 - oblast kultury (jednorázové akce)

7 Dotace 2018 - oblast sportu (celoroční činnost)

8 Dotace 2018 - oblast sportu (jednorázové akce)

9 Dotace 2018 - oblast sportu (Prostějov - C1885, spol. s r. o. - celoroční činnost )

10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV Sportcentrum - DDM – oprava)

11 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ Melantrichova - oprava plotu a osvětlení)

12 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (zajištění implementace nařízení GDPR)

10. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Informace o poskytnutí dotace z IROP na akci Vybudování odborných učeben

na ZŠ J. Železného v Prostějově

2 Informace o vyhlášení 80. výzvy z IROP a projektové náměty (bytové domy)

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Centrální spisovna MMPv – rozšíření prostor)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. Lady, PD)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava komunikací na Žižkově nám. – PD)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané - přestavba části garáže na šatnu se zázemím a zajištění spolufinancování)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Šárka 9, 11 - rekonstrukce objektu - PD

11. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Bezúplatné nabytí stavby komunikace umístěné na pozemcích v k. ú. Prostějov

2 Bezúplatné nabytí částí pozemku p. č. 7659/1 v k. ú. Prostějov

3 Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 452/6 v k. ú. Čechovice u Prostějova

včetně stavby komunikace

4 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků p. č. 7733 a p. č. 6365/9 oba v k. ú. Prostějov

5 Prodej části pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov

6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 106/2 a části pozemku p. č. 105/4 oba v k. ú. Krasice

7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 223/6 v k. ú. Krasice

8 Schválení změny Přílohy č.1 Příkazní smlouvy č. 2018/50/104 z 12.3.2018 a svěření části

pravomoci OSÚMM

9 Uplatnění nároku na náhradu škody, předžalobní upomínka, Zdeněk Vaněk

10 Revokace usnesení ZMP č. 12039 ze dne 14. 2. 2012

11 Souhlas s přesunem plakátovacích ploch

12 Uzavření dohod o spolupráci - grafické ztvárnění trafostanic

13 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

14 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova

15 Ukončení Příkazní smlouvy č. 2015/50/134 ze dne 30. 3. 2015 dohodou

12. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Schválení postupu budoucí změny smlouvy ev. č. 595 na Pernštýnském nám. 4

2 Návrh podmínek k přidělení bytu v komunitním domě na ul. Sušilova

13. Bytové záležitosti - návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu

14. Různé 

15. Závěr

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova


Vytvořeno 29.3.2018 10:22:35 | přečteno 299x | Mgr. Jana Gáborová
load