Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

105. schůze Rady města Prostějova se bude konat ve středu dne 2. 5. 2018 od 12:00 hod. v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 2. 5. 2018

3. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 10. 4. 2018

4. Změna počtu zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených  do Městské policie Prostějov k datu 1. 7. 2018

5. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie

6. Revokace části usnesení RM č. 8185 z 6. 3. 2018 (dotace z KŽP)

7. Prostějovské hanácké slavnosti 2018 – schválení výše poplatků za přenechání prostoru  k umístění mobilních stánků na náměstí T. G. Masaryka

7.1 Postup při vymáhání pohledávek za LHK Jestřábi, spolek – incidenční žaloba

8. ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

9. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Schválení přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova

2 Výjimka z OZV o konzumaci alkoholických nápojů - Prostějovské léto 2018

10. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ - informace o průběhu řízení, návrh na vyloučení uchazeče a návrh na výběr dodavatele

2 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (Právní služby - poradenství v oblasti veřejného investování, zadávání veřejných zakázek)

3 ROZOP kapitoly 14 - Kancelář tajemníka (zaměstnávání veřejně prospěšných pracovníků a sekretáře)

11. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Revokace usnesení RM č. 8183 z 6. 3. 2018 (dotace OS ČČK)

2 Revokace části usnesení RM č. 8180 z 6. 3. 2018 bod I., poř. č. 13 (dotace OS ČČK)

12. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 Žádost o užití znaku města - ART ECON

2 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení

13. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dotace 2018 - oblast kultury - celoroční činnost

2 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázové akce

3 Dotace 2018 - oblast sportu - celoroční činnost

4 Dotace 2018 - oblast sportu - jednorázové akce

5 Dotace 2018 - oblast školství - jednorázové akce

6 Bezúplatné využití prostor zámku pro Wolkerův Prostějov

7 Přijetí dotace od Ministerstva kultury - Wolkerův Prostějov

8 Revokace části usnesení pověření tajemnice konkurzní komise

9 Oznámení o vyhlášení volného dne řediteli zřizovaných základních škol

10 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony II pro ZUŠ

11 Souhlas zřizovatele s realizací stavební opravy nad 400 tis. Kč

12 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - automat ZŠ Horáka

13 Žádost RG a ZŠ - schválení cen stravného

14 Žádost ZŠ Palackého o souhlas s přijetím věcného daru

15 ROZOP kapitoly 19 - Duha KK u hradeb

16 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Šárka)

17 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - oprava šaten a sociálního zařízení)

18 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ Kollárova)

14. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Návrh rekonstrukce objektu bývalé sauny MŠ Partyzánská

2 Rekonstrukce ulice Plumlovská vynucená přeložka.

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Partyzánská)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava chodníků na ul. Bulharská)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce domovních kotelen)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnitroblok Kostelecká 33-37)

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Schválení pronájmu pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Domamyslice

2 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7683/2 v k. ú. Prostějov

3 Schválení výpůjčky 2 částí pozemku p. č. 6468/1 v k. ú. Prostějov

4 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7769 v k. ú. Prostějov

5 Vyhlášení záměru prodeje 3 částí pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov

6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 6084/7 a částí pozemků p. č. 6169/103, p. č. 6089/3 a p. č. 6090, vše v k. ú. Prostějov

7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7693/1 v k. ú. Prostějov

8 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 7904 a p. č. 7903, oba v k. ú. Prostějov

9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7771 v k. ú. Prostějov

10 Výkup pozemku p. č. 8225 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

11 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 7653/1 a p. č. 7666/3 oba v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

12 Smlouva o náhradní výsadbě - GasNet, s. r. o.

13 Odpis pohledávky - poškozený sloup veřejného osvětlení

14 Informace - přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v I. čtvrtletí 2018

15 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

16 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 -správa a údržba majetku města

17 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Schválení pronájmu PSP č. 200 na sídl. Svobody 3520, pavilon I

2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 251 na ul. Palackého 2

3 Vyhlášení záměru změny smlouvy v osobě nájemce č. 7/2010 o nájmu PSP č. 104 na ul. Brněnská 40

4 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 267 na ul. Brněnská 32

17. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

2 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

18. Různé

 

19. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 26.4.2018 8:49:25 | přečteno 164x | Anna Kajlíková
load