Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (8)

117. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 25. 9. 2018 od 11:00 hod.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu11:00 

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 25. 9. 2018

3. Záležitosti komisí rady:
1 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 4. 9. 2018
2 Doporučení Komise životního prostředí z 17. 9. 2018
3 Schválení odměn členům komisí rady a komise BESIP za ro 2018
4 Zrušení komisí rady k datu 6. 10. 2018 (ústní zpráva)

4. Schválení Smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října

5. Zásady instalace letního a zimního sezónního mobiliáře určeného k příležitostné
venkovní konzumaci a kouření (zařízení restauračních předzahrádek a kuřáckých míst)
na území městské památkové zóny Prostějov

6. Smlouva o centralizovaném zadávání při pořizování nových licencí produktů Microsoft 
6.1 Odprodej zapůjčené výpočetní techniky a mobilních telefonů zastupitelům města Prostějova

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Mourek Prostějov z. s.

8. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace zabezpečovacích
systémů“

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice“
- informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele

3 Žádost o uzavření reklamní smlouvy na sdílení jízdních kol v Prostějově

4 Odvolání Prostoru Prostějov, z. s. proti rozhodnutí Domovní správy Prostějov s. r. o.
o odmítnutí žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

9. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:
1 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (pronájem mobilního kluziště)
2 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (přesun položek)
3 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (přesun položek - TZ budov)
 4 Žádost o souhlas s užitím znaku města - Incinity s. r. o.


10. Záležitosti Odboru sociálních věcí:
1 Žádost o souhlasné stanovisko obce s realizací projektu v oblasti sociálního bydlení
2 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - celoroční činnost (nedoporučená)
11. Záležitosti Odboru dopravy:
 1 Městská hromadná doprava – úhrada kompenzace pro rok 2019
 2 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného
 pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
12. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Schválení kalkulačních cen v ŠJ ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka
2 Souhlas s bezúplatným užíváním cvičné kuchyňky ZŠ a MŠ Melantrichova
3 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov o úpravu finančního plánu
4 ROZOP kapitoly 19 – KK Duha u hradeb
13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 Kofinancování pořízení územní studie krajiny - projektový námět
2 Nový park Okružní - projektový námět
3 Zeleň v ulici Zahradní - projektový námět
4 Schválení smluv o souhlasu se vstupem na pozemek a s umístěním a provedením stavby VO a chodník Luční
5 Schválení uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku p. č. 7542/2 v k. ú. Prostějov
6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oplocení fotbalového hřiště v Čechovicích vč. PD)
7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plot na ul. Okružní)
8 Dotace 2018 – TJ Sokol Čechovice
14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Schválení výše poplatku za nouzové otevření cykloboxu
2 Revokace usnesení RM č. 8773 z 16. 8. 2018 a schválení zřízení služebnosti a smlouvy
o souhlasu na částech pozemků v k. ú. Domamyslice
3 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 8004 v k. ú. Prostějov
4 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 z 19. 12. 2013
5 Vyhlášení záměru pronájmu tří částí pozemků p. č. 515 a p. č. 432/6, oba v k. ú. Domamyslice
6 Vyhlášení záměru směny části pozemku p. č. 511 v k. ú. Domamyslice za část pozemku p. č. 5 v k. ú. Domamyslice
7 Vyhlášení záměru výpůjčky tří částí pozemku p. č. 6083/20 v k. ú. Prostějov
8 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (vybavení nově budovaných
šaten a zázemí ve sportovním areálu Středisko mládeže kopané)
9 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (nákup kontejnerů na sběrný dvůr)
10 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (dovybavení Koupaliště Vrahovice)
11 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (výkup pozemku p. č. 6231/69 v k. ú. Prostějov)
12 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (rekonstrukce trafostanice na zimním stadionu PD)
13 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (použití finančních prostředků Fondu zeleně)
15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 802 – ul. Polišenského 3
2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 166 – nám. T. G. Masaryka 11
3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 300 - Pernštýnské nám. 8
4 Vyhlášení záměru změny smlouvy o nájmu PSP č. 186 - Pernštýnské nám. 4
5 Schválení pronájmu GS č. 706 – ul. J. V. Myslbeka 17
6 Schválení pronájmu GS č. 808 – ul. Polišenského 3
7 Schválení pronájmu PSP č. 797 – nám. T. G. Masaryka 11
8 Schválení změny smlouvy o nájmu PSP č. 203 - sídliště Svobody 53 pavilon II
16. Bytové záležitosti:
1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

2 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS
17. Různé

18. Závěr16:00

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova

Vytvořeno 21.9.2018 9:49:24 | přečteno 309x | Mgr. Jana Gáborová
load