Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

119. schůze Rady města Prostějova proběhne dne 23. 10. 2018 od 10:00 hod. v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2019 – II. návrh

3. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 23. 10. 2018

4. Příprava zasedání zastupitelstva města (ústní zpráva)

4.1 Určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování osobních údajů

5. Rozpočtová opatření:
1 ROZOP kapitoly 13 – městská policie
2 ROZOP kapitoly 12 – Krizové řízení
3 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie
4 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci

6. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, do 31. 12. 2018

2 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, od 1. 1. 2019

3 Náhrada ušlého výdělku

4 Informace o průběhu ZŘ VZ Technologie na zvýšení bezpečnosti a ochrany dat a návrh na výběr dodavatelů

5 Výzva k náhradě škody, předžalobní upomínka – společnosti ASTRA GAMES s. r. o. a Dražby.net s. r. o. - stanovisko ČPP a pokyn advokátní kanceláři k dalšímu postupu

7. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Návrh příplatku za vedení zástupce statutárního orgánu MŠ Smetanova
2 Souhlas s bezúplatným využitím KINA METRO 70
3 Stanovení výše příspěvku pro nákup věcných darů jubilantům
4 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s nabytím majetku
5 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím daru
6 Žádost ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 o souhlas s přijetím daru
7 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
8 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a)
9 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (diagnostika uchazečů o pozici ředitele MŠ, ZŠ)
10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (dofinancování projektu vybudování zahrad v přírodním  stylu)
11 Dotace 2018 - oblast kultury
12 Dotace 2018 - oblast sportu - celoroční činnost - Just Light
13 Dotace 2018 - oblast sportu - celoroční činnost - Maratonský klub o. s.

8. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – TJ Sokol Čechovice
2 Informace o poskytnutí dotace z IROP - Dopravní terminál Floriánské nám.
3 Komunikace a chodník v Čechovicích č. p. 1871 - zadání zakázky formou výzvy jednomu zájemci
4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Koupaliště Vrahovice - přesun položek)
5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov - přesun položek)
6 Rekonstrukce ulice Plumlovská – Smlouva o souhlasu se vstupem na pozemek a s umístěním a provedením stavby

9. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:
1 Schválení uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP
2 Zásady instalace letního a zimního sezónního mobiliáře určeného k příležitostné venkovní konzumaci a kouření (zařízení restauračních předzahrádek a kuřáckých míst) na území městské památkové zóny Prostějov

10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Vyhlášení pronájmu tří částí pozemků p. č. 515 a p. č. 432/6, oba v k. ú. Domamyslice
2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 2075/1 v k. ú. Prostějov
3 Informace o plnění usnesení III. čtvrtletí 2018
4 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (závěsný systému pro výstavní síň na zámku)
5 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (úprava položek)
6 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (úhrada služebnosti)

11. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Schválení změny smlouvy č. 595 o nájmu PSP č. 186 v domě na Pernštýnském nám. 4
2 Schválení pronájmu GS č. 802 na ul. Polišenského 3
3 Schválení pronájmu PSP č. 252 na Žižkově nám. 19

12. Různé

13. Závěr


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 18.10.2018 11:45:45 | přečteno 231x | Anna Kajlíková
load