Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (1)

Rada města Prostějova se sejde na svém jednání dne 29. 11. 2018

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Předání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Prostějova Martinu Křupkovi

3. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 29. 11. 2018

4. Určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování osobních údajů

5. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
 1 Záležitosti komisí rady
 (materiál obdrží členové rady el. poštou před začátkem schůze)
2 Příprava zasedání zastupitelstva města dne 11. 12. 2018
3 Finanční dar města Prostějova pro prvního narozeného občana města Prostějova
4 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora

6. Záležitosti Finančního odboru:
1 Směrnice Rady města Prostějova Oběh účetních dokladů

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 ROZOP kapitoly 14 - Kancelář tajemníka
2 Právní stanovisko k poskytnutí dotace sportovním klubům mimo režim de minimis

8. Záležitosti Odboru informačních technologií:
 1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí práva na využívání aplikací Vema č. 2014/031
2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie

9. Záležitosti Odboru občanských záležitostí:
 1 Stanovení určeného místa a doby pro oddávání, provozních poplatků za svatební
 obřady a podmínek pro jejich výběr

10. Záležitosti Odboru sociálních věcí:
1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (SOS dětské vesničky)
2 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově

11. Záležitosti Odboru životního prostředí:
1 ROZOP kapitoly 40 - životní prostředí a kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

12. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u zřízené příspěvkové organizace 
2 Dotace 2018 – oblast kultury – jednorázová akce (GJW)
3 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem 
4 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem 
5 Návrh platového zařazení zástupce statutárního orgánu ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov
6 Návrh platového zařazení ředitelky MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23
7 Revokace části usnesení RM č. 8056 z 23. 1. 2018 a žádost o schválení úpravy  
finančního plánu RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
8 Žádost o schválení čerpání fondu investic RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 
9 Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s přijetím darů
10 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací 
11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (Horolezecký oddíl Adrenalin)
12 Revokace části usnesení č. 8056 RM z 23. 1. 2018 a žádost o úpravu rozpočtu v položce
Odpisy dlouhodobého majetku Sportcentra DDM Prostějov
13 Žádost Sportcentra – DDM Prostějov o úpravu finančního plánu neinvestičních výdajů
14 Žádost ZUŠ V. Ambrose Prostějov o úpravu finančního plánu neinvestičních výdajů
15 Roční plány odpisů příspěvkových organizací na rok 2019
16 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (ZŠ Dr. Horáka)

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 Nominování zástupců statutárního města Prostějova do Řídícího výboru a do pracovních
skupin Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace
2 Pracovní skupina Smart Prostějov
3 Projekty prevence kriminality 2019 – projektový námět
4 Rekonstrukce ulice Plumlovská, 2. etapa (východ) – přeložka plynárenského zařízení
– Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (NTL)
5 Rekonstrukce ulice Plumlovská, 2. etapa (východ) – přeložka plynárenského zařízení
– Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (STL)
6 „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ – Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících (NTL)
7 „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ – Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících
8 „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ – Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících (STL)
9 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci „Dostavba a rekonstrukce požární
zbrojnice pro JSDH Vrahovice“
10 Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice - vynucená přeložka sítě plynárenského
zařízení společnosti GasNet, s.r.o., zastoupená společností GridServices, s.r.o. – Smlouva
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000219968

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 1765/1 a p.č. 6169/107, oba v k.ú. Prostějov
2 Schválení pronájmu tří částí pozemků p.č. 515 a p.č. 432/6, oba v k.ú. Domamyslice
 3 Smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu – Koupaliště Vrahovice
4 Zřízení služebností na částech pozemků p.č. 7738 a p.č. 7736, oba v k.ú. Prostějov
5 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku p.č. 6084/7 a částí pozemků p.č. 6169/103, p.č. 6089/3
a p.č. 6090, vše v k.ú. Prostějov
6 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa majetku města

15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Schválení pronájmu PSP č. 267 na ul. Brněnská 32
2 Schválení pronájmu PSP č. 300 na Pernštýnském nám. 176/8
16. Různé
17. Závěr13:00
Město Prostějov pořádá ve spolupráci s Muzeem a galerií Prostějov v prostorách radnice výstavu Století 1918 – 2018 v Olomouckém kraji. Pracovník muzea dne 29. 11. 2018 ve 13:00 hod. členům rady výstavu blíže představí.

Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova

Vytvořeno 23.11.2018 11:54:42 | přečteno 184x | Mgr. Jana Gáborová
load