Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (4)

proběhne v pondělí dne 11. 2. 2019:

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu
- prezentace spolku Odpady OlK (zasedací místnost ve dvoře radnice)
- prezentace regenerace sídl. Moravská a Mozartova

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 11.2.2019

3. Příprava zasedání zastupitelstva města dne 19. 2. 2019

4. Čestná ocenění – udělení
4.1 Záležitosti osadních výborů (materiál bude členům rady zaslán dodatečně)
5. Záležitosti komisí rady:
1 Doporučení Komise pro dopravu z 29. 1. 2019
2 Doporučení Komise výstavby z 29. 1. 2019
 3 Rezignace D. Vichorcové na členství v Komisi pro kulturu
6. Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2019
7. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Prostějovský masopust“
2 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Velikonoční jarmark 2019“
3 Schválení darovací smlouvy – Středomoravská nemocniční a.s.
4 Vyjádření k žádosti bytového družstva Panel
5 Dotace 2019 – Odbor kancelář primátora
6 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora
7 Členství města Prostějova v zájmovém sdružení právnických osob Střední Morava – SCR
8. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova
2 Stížnost na nečinnost politiků a úřadů města Prostějova ve věci hluku z dálnice, železnice a střelnice
– Č. Svoboda
3 ROZOP k zajištění pilotního projektu služby bikesharingu v Prostějově
9. Záležitosti Finančního odboru:
1 ROZOP schválená RMP v roce 2018 v souladu s usneseními ZMP
2 Dodatek č. 1 Pokynu zřizovatele č. 2/2018 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova
– Vyúčtování účelově určeného příspěvku z rozpočtu zřizovatele
3 Dodatek č. 2 k Pokynu zřizovatele č. 1/2016 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova
– Závazné skupiny analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů a další podmínky pro vedení účetnictví,
ve znění Dodatku č. 1
4 Pokyn zřizovatele č. 1/2019 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova – Postup
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem
Prostějovem
5 Ukončení pojistné smlouvy
10. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:
1 Pojmenování nové ulice v k. ú. Vrahovice
2 Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice
11. Záležitosti Odboru sociálních věcí:
1 Dotace na rok 2019 – oblast sociální – celoroční činnost
2 Dotace na rok 2019 – oblast zdravotní – jednorázová akce
3 Projekt prevence kriminality 2019 – Dotační program pro sociální oblast 2019 OlK
– deklarace závazku
12. Záležitosti Odboru životního prostředí:
1 Zajištění ekologické výchovy a osvěty 2019

13. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost)
2 Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost – TJ, oddíly SK, hasiči)
3 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (počítačová síť v ZŠ J. Železného) 
4 Žádost ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 o změnu kalkulačních cen pronájmů
5 Nařízení odvodu z FI příspěvkovým organizacím z odpisů nemovitého majetku
6 Stanovení výše účelově určených finančních prostředků dle účelových znaků na rok
2019 pro zřizované příspěvkové organizace

7 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (projekt digitalizace a modernizace kin)
8 Žádost o souhlas s finanční spoluúčastí zřizovatele na projektu vydání díla J. Wolkera
 9 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (klimatizace ZUŠ)
 10 Dotace 2019 – oblast sportu – Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov
14. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Moravská – schválení
2 Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Mozartova – schválení
3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z FRN)
4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (DDM srážkové vody-PD)
5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Most v Žešově)
6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce Vrahovická)
 7 Změna zástupce statutárního města Prostějova v pracovní skupině Řídícího výboru
 ITI Olomoucké aglomerace
 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Discgolf Prostějov – návrh technického řešení)
15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2019
2 Ceny pro soutěž škol ve sběr papíru 2018 – 2019
3 Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy se společností DSP, s. r. o.
4 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím
Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2018
5 Pronájem částí pozemků v k. ú. Prostějov, k. ú. Krasice a k. ú. Kralice na Hané
6 Schválení pronájmu 4 částí pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov
7 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov
8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7404/3 v k. ú. Prostějov
9 Vyhlášení záměru směny částí pozemků na ulici Wolfova
10 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k. ú. Prostějov
11 Ukončení Smlouvy o náhradní výsadbě dohodou
12 Majetkoprávní řešení stavby cyklostezky do Žešova a ROZOP kapitoly 50
13 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
14 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (vybavení nově vybudovaných šaten
a zázemí ve sportovním areálu Středisko mládeže kopané – vícepráce)
16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Schválení změny smlouvy PSP č. 119 – ul. Dukelská brána 1
2 Schválení změn smluv – ul. Dolní 2
17. Bytové záležitosti:
 1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů
 2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
18. Různé

19. Závěr

Mgr. František Jura, primátor města Prostějova

Vytvořeno 7.2.2019 12:19:33 | přečteno 192x | Mgr. Jana Gáborová
load