Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (1)

se uskuteční v úterý 5. 3. 2019.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 5.3.2019

3. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie

4. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 Střední odborná škola Prostějov – žádost o převzetí záštity nad 2. ročníkem
mezinárodní soutěže „Hanácká Barman show“
2 Jmenování pracovní skupiny pro udělení Cen města Prostějova 2018
 3 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora
 4 ROZOP kapitoly 12 – Krizové řízení
5 Záležitosti komisí rady, dodatečné jmenování členů komisí
 6 Návrh jmenování nového člena Komise pro regeneraci MPZ

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Návrh změny organizační struktury OSV a OKP
2 Návrh na zahájení řízení VZ EÚO MŠ Šárka-Dvořákova 5, Prostějov
3 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka

6. Záležitosti Finančního odboru:
1 Odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2019
2 Rozhodnutí žádosti o výjimce z obecně závazné vyhlášky

7. Záležitosti Odboru životního prostředí:
 1 Změna OZV o volném pobíhání psů
 2 Dotace na rok 2019 – oblast ochrana životního prostředí – celoroční činnost
 3 Dotace na rok 2019 – oblast ochrana životního prostředí – jednorázová akce

8. Záležitosti Odboru sociálních věcí:
 1 Stanovení výše poplatku za pobyt v Jeslích sídliště Svobody v Prostějově

9. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:
 1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení

10. Záležitosti Odboru občanských záležitostí:
 1 Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku
 projednávání přestupků

11. Zdravé město a MA21 – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2018
12. Záležitosti Odboru informačních technologií:
 1 Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému
 vybavení č. TP/MIS/Prostějov

13. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov 
2 Nařízení odvodu z fondu investic z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Prostějov,
Palackého tř. 14 a ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov
3 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (ZŠ a MŠ J. Železného – umývárna) 
4 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (oprava dveří v kině METRO 70) 
 5 Velikonoční jarmark 2019 - schválení výše poplatku za službu, tj. právo přenechání  
 prostoru pro umístění mobilního stánku
 6 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (Den učitelů)

14. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 Informace o podání žádostí o dotace na EÚO na školách
2 Chodník k areálu letiště – informace
3 Dotace na rok 2019 – Tělocvičná jednota Sokol II
4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoje a investice (MŠ Smetanova a ZŠ E. Valenty)
5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoje a investice (Rekonstrukce domu Knihařská 18)
6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice a 90 – Správa a údržba majetku města

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Prodej pozemku p.č. 7560/1 a části pozemku p.č. 7559/2, oba v k.ú. Prostějov
2 Schválení  pronájmu části pozemku p.č. 249/3 kú. Žešov
3 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 587/2 a pachtu části pozemku p.č. 426/3,
oba v k.ú. Čechovice u Prostějova
4 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7587 kú. Prostějov 
5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 106/2 a části pozemku p.č. 105/4, oba v k.ú. Krasice
6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov
7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 5736/1 v k.ú. Prostějov
8 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 1469 v k.ú. Prostějov
9 Vyhlášení pronájmu části pozemku p.č. 154 kú. Domamyslice
10 Vyhlášení pronájmu části pozemku pč. 310/14 v k.ú. Kralice na Hané
11 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 526 v k.ú. Krasice
12 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 475/1 a p. č. 195/9, oba v k. ú. Krasice
13 Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 511 v k.ú. Domamyslice za část pozemku p.č. 240/2
14 Výkup pozemků p.č. 7454/1, p.č. 7454/3, p.č. 7454/4 a p.č. 7454/5, vše v k.ú. Prostějov 
v k.ú. Domamyslice 
15 Úprava Plánu oprav chodníků v roce 2019
16 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov
17 Revokace usnesení ZMP č. 16065 ze dne 11.04.2016 a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1/3 v k.ú. Domamyslice
18 Revokace bodu 1, 2 a 3 usnesení Rady města Prostějova č. 9148 ze dne 11. 2. 2019
19 Žádost o uzavření Smlouvy o zvláštním užívání pozemků veřejné zeleně a o podmínkách mimořádných zásahů do veřejné zeleně
20 ROZOP kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města (zimní údržba místních komunikací)
21 ROZOP kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města (použití finančních prostředků fondu zeleně)
22 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města a 60 – Rozvoj a investice

16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Schválení pronájmu GS č. 503 na ul. Finská 11
2 Schválení pronájmu PSP č. 172 na ul. Netušilova 3
3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 163 na nám. T. G. Masaryka 11
4 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
17. Různé
18. Závěr

Mgr. František Jura, primátor města Prostějova


Vytvořeno 28.2.2019 10:13:52 | přečteno 297x | Mgr. Jana Gáborová
load