Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice 1

12. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 19. 3. 2019 od 10:30 hod. v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 Informace o průběhu VZMR „Služby v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov v roce 2019/2020“
2 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora
3 Jednací řád komisí

3. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Návrh změny organizační struktury ORI a OÚPPP
2 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu včetně střechy“

4. Záležitosti Odboru občanských záležitostí:
1 Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
5. Záležitosti Finančního odboru:
1 Nabídka na zhodnocování volných finančních prostředků společností ARCA Investments a. s.
6. Záležitosti Odboru obecní živnostenský úřad:
1 Návrh novely Nařízení statutárního města Prostějova č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších změn

7. Záležitosti Odboru informačních technologií:
1 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie

8. Záležitosti Odboru sociálních věcí:
1 Dotace 2019 – oblast sociální – celoroční činnost
2 Dotace 2019 – oblast sociální – jednorázová akce
3 Dotace 2019 – oblast zdravotní – celoroční činnost
4 Žádost o poskytnutí peněžitého daru - Domov pro seniory Kostelec na Hané

9. Záležitosti Odboru dopravy:
1 ROZOP kapitoly 41 – Úhrada vícenákladů MHD z důvodu objížděk

10. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (křižovatka Tovární – Říční)
2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (informační centrum)
3 Projekt regenerace veřejných prostranství na sídl. Mozartova
4 Projekt regenerace veřejných prostranství na sídl. Moravská
5 Vybudování dětského hřiště ve Vrahovicích – projektový námět
6 Protihlukové opatření na ulici Okružní

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Dotace 2019 – oblast sportu (jednorázové akce – TJ, hasiči)
2 Dotace 2019 – oblast sportu (jednorázové akce)
3 Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost)
4 Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost – žádosti do 50 tis. Kč)
5 Dotace 2019 nedoporučená – oblast sportu
6 Dotace 2019 – oblast vzdělávání (celoroční činnost)
7 Dotace 2019 – oblast vzdělávání (jednorázové akce)
8 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (Sportovec města Prostějova 2018)
9 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov)
10 Informace o přerušení provozu mateřských škol, plán provozu MŠ v červenci a srpnu 2019
11 Návrh osobního příplatku ředitelkám MŠ na ul. Rumunská a Smetanova
12 Žádost o schválení bezúplatného využití majetku – tělocvičny RG a ZŠ města Prostějova
13 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony II a Šablony pro SŠ a VOŠ II pro RG a ZŠ města Prostějova
14 Aktualizace pokynu zřizovatele, kterým se upravují podmínky čerpání finančních prostředků na zájmovou činnost pro žáky

12. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Dotace 2019 – oblast kultury (celoroční činnost)
2 Dotace 2019 – oblast kultury (celoroční činnost – bez stanoviska komise pro kulturu)
3 Dotace 2019 – oblast kultury (jednorázová akce)
4 Dotace 2019 – oblast kultury (jednorázová akce – bez stanoviska komise pro kulturu)
5 Dotace 2019 nedoporučená – oblast kultury (Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s.)

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Schválení pronájmu částí pozemků v k.ú. Prostějov, k.ú. Krasice a k.ú. Kralice na Hané
2 Schválení pronájmu p.č. 7404/3 kú. Prostějov
3 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p.č. 7817/5 a p.č. 8071, oba v k.ú. Prostějov
4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4881/1 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je stavba technického vybavení
5 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu NP č. 2002/16/001 z 12. 3. 2002
6 Prodej pozemku p.č. 5945/4 a dvou částí pozemku p.č. 5945/1, oba v k.ú. Prostějov
7 Výkup pozemku p.č. 6231/68 v k.ú. Prostějov, ROZOP kapitoly 50 a bezúplatné nabytí přípojek kanalizace a plynu
8 Ukončení Smlouvy o nájmu č. 2018/50/352 ze dne 26. 9. 2018 dohodou a vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7769 v k.ú. Prostějov
9 Zřízení služebnosti na části pozemku v k.ú. Žešov

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o. a bytové záležitosti:
1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 267 – ul. Brněnská 4207/32
2 Návrh zvýšení nájemného za garážová stání pro žadatele, kteří nejsou nájemci bytů v majetku města Prostějova
3 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS
4 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu

15. Různé

16. ZávěrMgr. František J u r a
primátor města Prostějova

Vytvořeno 14.3.2019 12:54:05 | přečteno 253x | Anna Kajlíková
load