Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (3)

dne 2. 4. 2019 od 10:30 hod. v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 2. 4. 2019

3. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 Návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2018

4. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dílny a učebny na základních školách v Prostějově“
2 Změna obecně závazné vyhlášky č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholu
3 Změna obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 o udržování čistoty
4 Změna organizační struktury OSV

5. Záležitosti Odboru sociálních věcí:
1 Dotace 2019 – oblast sociální (celoroční činnost)
2 Dotace 2019 – oblast sociální (jednorázová akce)
3 Dotace 2019 – oblast zdravotní (celoroční činnost)

6. Záležitosti Odboru občanských záležitostí:
 1 Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

7. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost – žádosti do 50 tis. Kč)
2 Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost)
3 Dotace 2019 – oblast sportu (jednorázové akce – TJ, hasiči)
4 Dotace 2019 – oblast sportu (jednorázové akce)
5 Dotace 2019 nedoporučená – oblast sportu (AKPR Prostějov, spolek)
6 Dotace 2019 – oblast vzdělávání (celoroční činnost)
7 Dotace 2019 – oblast vzdělávání (jednorázové akce)
8 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u zřízených PO
9 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele-lky ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
10 Oznámení o vyhlášení volného dne ředitele ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
11 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Rozvíjíme ICT pro ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
12 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku – učebny ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
13 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o úpravu finančního plánu

8. Záležitosti Odboru životního prostředí:
 1 Dotace 2019 – životní prostředí

9. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u zřízené PO - KINO METRO 70
2 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (uspořádání akce k 30. výročí sametové revoluce)
3 Dotace 2019 – oblast kultury (celoroční činnost)
4 Dotace 2019 – oblast kultury (celoroční činnost – bez stanoviska komise pro kulturu)
5 Dotace 2019 – oblast kultury (jednorázová akce)
6 Dotace 2019 – oblast kultury (jednorázová akce – bez stanoviska komise pro kulturu)
7 Dotace 2019 nedoporučená – oblast kultury (Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s.)

10. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce tribuny na Velodromu)
2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dílny a učebny na pv. ZŠ)
3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční)
4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Hřiště pro psy)
5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366 – PD)
6 Schválení provozního řádu „Komunikace  v biokoridoru Hloučela, lokalita Močidýlka“

11. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 310/14 v k.ú. Kralice na Hané
2 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 154 v k.ú. Domamyslice
3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.st. 604/2 v k.ú. Krasice
4 Vyhlášení záměru změny osoby vlastníka Smlouvy o nájmu č. 2004/16/269 z 15.12.2004
5 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 149 v k.ú. Domamyslice
6 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu části pozemku p.č. 5999/7 v k.ú. Prostějov
7 Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 345 v k.ú. Čechovice u Prostějova za pozemky p.č. 352 v k.ú. Čechovice u Prostějova a p.č. 6560/4 v k.ú. Prostějov
8 Bezúplatný převod movitého majetku
9 Schválení provedení pasportizace 15 vytipovaných budov v majetku města
10 Revokace usnesení RM č. 9154 z 11. 2. 2019, majetkoprávní dořešení stavby cyklostezky do Žešova a ROZOP kapitoly 50

12. Různé

13. ZávěrMgr. František J u r a
primátor města Prostějova


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 28.3.2019 13:07:42 | přečteno 253x | Anna Kajlíková
load