Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

jednací místnost Rady

14. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 16. 4. 2019 od 10:15 hod. v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 16. 4. 2019

3. Záležitosti Finančního odboru:
1 Dodatek č. 3 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci

4. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 Příprava zasedání zastupitelstva města dne 30. 4. 2019
2 Záležitosti spolku Prostějov olympijský, z. s.
3 Delegace zástupce města Prostějova na VH společnosti FCC Prostějov, s.r.o.
4 Delegace zástupce města Prostějova na VH společnosti FTL - First Transport Lines, a.s.
5 Delegace zástupce města Prostějova na VH společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
6 Redakční rada Prostějovských radničních listů
7 Statut Prostějovských radničních listů
8 Videoportál města Prostějova
9 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů - Hanácké pivní slavnosti
10 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů - Plážové hřiště
11 Nákup uměleckých děl a doporučení Komise pro nákup uměleckých děl
12 Pověření členů Zastupitelstva města Prostějova k provádění sňatečných obřadů
13 Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Prostějova
14 Návrh Jednacího řádu osadních výborů
15 Dotace 2019 - Zdravé město Prostějov

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova k 1. 5. 2019
2 Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO MŠ Šárka 4, budova Dvořákova 5, Prostějov“
 3 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování závodní preventivní péče

6. Záležitosti Odboru občanských záležitostí:
1 Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

7. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:
 1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení (beachvolejbalové hřiště)
2 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení (pískové sochy, workshop)
3 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení (ozvučovací aparatura)

8. Záležitosti Odboru dopravy:
 1 ROZOP kapitoly 41 – Doprava

9. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. - žádost o schválení aktualizace ročního plánu odpisů
2 ZŠ PV Dr. Horáka - žádost o schválení aktualizace ročního plánu odpisů
3 Souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV – Chytrá škola
4 Souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV pro ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul.
5 Žádost o souhlas se zahraniční pracovní cestou do Itálie
6 Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – DDM Prostějov
7 Dodatek č. 1 ke smlouvě OŠKS/Cás/ZMP/7-19 (SKC Prostějov z. s.)
8 Dotace 2019 nedoporučená - oblast vzdělávání (SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Prostějov)
9 Dotace 2019 – oblast sportu – jednorázová akce (Česká sportovní a. s.)
10 ROZOP kapitoly 20 - Školství, kultura a sport (stavební opravy MŠ, ZŠ a Sportcentra DDM)
11 ROZOP kapitoly 20 - Školství, kultura a sport (stavební opravy ZŠ Melantrichova a E. Valenty)
12 ROZOP kapitoly 20 - Školství, kultura a sport (realizace přírodních zahrad)

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 ROZOP kapitoly 71 – Sociální fond
2 Dotace 2019 - oblast kultury – jednorázové akce
3 Dotace 2019 - oblast kultury – celoroční činnost

11. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (rekonstrukce mostu na ul. V. Šmerala – PD)
2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce ulice Plumlovská)
3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dopravní terminál na Floriánském nám.)
4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (komunikace v Žešově)
5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Kollárova – oprava sociálního zařízení v MŠ)
6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (převod položek u investičních akcí)
7 Schválení smluv o právu provést stavbu - Veřejné osvětlení Kosířská ulice
8 Schválení smlouvy o překládce sítě elektronických komunikací - CS Martinákova - Pod Kosířem
9 Dotace 2019 – Český svaz chovatelů
10 Dotace 2019 - Jakub Švandera
12. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Smlouva o dílo opravy chodníků Prostějov 2019
2 Problematika umísťování stojanů na kola a svěření části pravomoci OSÚMM
3 Údržba lesoparku Hloučela – ukončení smlouvy s LMPv, s.r.o., uzavření Dodatku č. 1 s FCC
4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5990/24 v k.ú. Prostějov
5 Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Prostějov
 6 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p. č. 3030/1 v k. ú. Prostějov
7 Vyhlášení výpůjčky části p.č. 148 v k.ú. Domamyslice
8 Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 475/1 a p.č. 195/1, oba v k.ú. Krasice
9 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 526 v k.ú. Krasice
10 Schválení pronájmu pozemku p.č. 1469 v k.ú. Prostějov 
11 Schválení výpůjčky  části p.č. 7769 v k.ú. Prostějov
 12 Prodej pozemku p. č. 7560/1 a části pozemku p. č. 7559/2 oba v k. ú. Prostějov
13 Schválení  změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001 ze dne 12. 3. 2002
14 Výkup pozemků v k.ú. Krasice, včetně technické infrastruktury a ROZOP kapitoly 50
15 Prominutí části smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice
16 Informace – přehled materiálů OSÚMM za I. čtvrtletí 2019
17 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem (úprava položek a navýšení FRR)
18 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem (sdílení jízdních kol – bikesharing)
 19 ROZOP kapitoly 50 - Správa a nakládání s majetkem (nákup obslužného pultu)
13. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 258 - Žižkovo nám. 132/21
2 Vyhlášení záměru změny NS - pronájem areálu E. Beneše 1. SK Prostějov
3 Vyhlášení záměru změny NS - pronájem areálu E. Beneše Haná Prostějov
4 Žádost o náhradu škody a přehodnocení odmítnutí odpovědnosti
5 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
6 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů
14. Různé
15. Závěr


Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova


Ilustrační foto: jednací místnost Rady města Prostějova

Vytvořeno 11.4.2019 14:21:06 | přečteno 408x | Anna Kajlíková
load