Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

obradka

76. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 26. 1. 2021 od 10:00 hod. v obřadní síni ve II. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m : 

 

1. Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

2.1 Informace o činnosti komisí Rady města Prostějova za období říjen - prosinec 2020

2.2 Personální změny v komisích Rady města Prostějova (ústní zpráva Ing. Rozehnala)

2.3 Projektový námět „Podpora průvodcovských služeb TIC“

2.4 Informace o činnosti dozorčích rad městských obchodních společností

2.5 Změna zástupců města v komisi a pracovní skupině Svazu měst a obcí ČR

 

3. Záležitosti Odboru dotací a veřejných zakázek:

3.1 Návrh na provedení změny závazku ze „Smlouvy o provádění úklidu“ v budovách MMPv dle Dodatku č. 5

3.2 Návrh na provedení změny závazku ze Smlouvy o dílo u veřejné zakázky „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“ dle Dodatku č. 4

3.3 Schválení žádostí o dotace na Olomoucký kraj.

3.4 ROZOP kapitoly 17 – Dotace a veřejné zakázky

3.5 Projektový námět „Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech“


4. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

4.1 MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 - žádost o úpravu závazného ukazatele odpisy dlouhodobého majetku a o aktualizaci odpisového plánu

4.2 MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – žádost o úpravu závazného ukazatele odpisy dlouhodobého majetku organizace a o aktualizaci odpisového plánu

4.3 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – žádost o revokaci usnesení RMP č. 1004 ze dne 12.1.2021 a o úpravu rozpočtu organizace

4.4 Revokace části usnesení RMP č. 0609 ze dne 25.8.2020 a aktualizace odpisového plánu MŠ Prostějov Moravská ul. 30

4.5 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi

4.6 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u školských PO

4.7 Splnění nápravných opatření u ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

 

5. ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport

 

6. Schválení dodatku ke smlouvě o přijetí dotace z OlK – Prostějovská zima


7. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

7. 1 Vyhlášení záměru prodeje 2 částí pozemku p. č. 6251/4 v k. ú. Prostějov

7. 2 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 3713/1 v k. ú. PV

7. 3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 510/5 v k. ú. Domamyslice

7. 4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6330/3 v k. ú. Prostějov

7. 5 Vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Ptení a k. ú. Hrochov

7. 6 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 461/1 v k. ú. Domamyslice

7. 7 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 219/6 v k. ú. Čechovice u Prostějova

7. 8 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 7416/14 v k. ú. Prostějov

7. 9 Výkup pozemků p. č. 7558/5 a p. č. 7558/6 oba v k. ú. Prostějov

7.10 Výkup části pozemku p. č. 740/9 v k. ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50

7.11 Výkup částí pozemků p. č. 226, p. č. 227 a p. č. 229 vše v k. ú. Žešov a ROZOP kapitoly 50

7.12 Prodej části pozemku p. č. 6319/2 v k. ú. Prostějov

7.13 Ukončení NS č. 2020-50-482 z 16.12.2020 a vyhlášení záměru výpůjčky p. č. 978 v k. ú. Vrahovice

7.14 Ukončení nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání dřevěných prodejních stánků Standard ze smrkové dřeviny

7.15 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím za rok 2020

7.16 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2021 o míru inflace

7.17 ROZOP kapitoly 50 - Správa a nakládání s majetkem města

7.18 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města

 

8. ROZOP kapitoly 41 – Doprava


9. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o:

9.1 Návrh uzavření NS na pronájem bytů v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel

9.2 Návrh prodloužení NS formou dodatků na pronájem bytů v majetku města

9.3 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

9.4 Schválení žadatelky o přechod nájmu bytu v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel

9.5 Návrh schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101 na ul. Brněnská č. 32

9.6 Návrh schválení pronájmu GS č. 505 v domě na ul. Finská č. 11

9.7 Návrh schválení pronájmu GS č. 782 v domě na ul. Polišenského č. 1

9.8 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 737 v domě na ul. Hacarova č. 2

 

10. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:

10.1 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (ÚZ jižní části centra Prostějova)

10.2 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (převod prostředků Program regenerace MK)

 

11. ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice

 

12. Návrh pojmenování nových ulic v Prostějově

 

13. Volba nových přísedících Okresního soudu v Prostějově

 

14. ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie

 

15. Různé

16. Závěr

 

Mgr. František J u r a

primátor města ProstějovaVytvořeno 21.1.2021 13:26:42 | přečteno 224x | Anna Kajlíková
load