Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

77. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 9.2.2021 od 10:00 hod. v jednací místnosti rady č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :   

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 9.2.2021

 

3. Záležitosti Městské policie Prostějov:

3.1 Zpráva o činnosti MP Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku za rok 2020

3.2 Pověření plněním některých úkolů při řízení MP Prostějov

 

4. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

4.1 Zřízení pracovní skupiny pro udělení Cen města Prostějova 2020

4.2 Doporučení komise pro cestovní ruch a podporu podnikání z 20. 1. 2021

4.3 Soutěž pro studenty středních škol o grafický návrh uvítacích tabulí

4.4 Petice „Chemické postřiky v Prostějově nechceme“

 

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:


5.1 Rozpočtové opatření v souvislosti se schválenou organizační změnou

5.2 Změna výkonu uvolněné funkce na neuvolněnou – Ing. Milada Sokolová

 

6. Záležitosti Odboru dotací a veřejných zakázek:

6.1 Směrnice, kterou se stanoví systém administrace externích finančních zdrojů

6.2 Aktualizace směrnice č. 3/2020 pro zadávání veřejných zakázek (materiál obdrží členové rady dodatečně)

 

7. Záležitosti Finančního odboru:

7.1 Dodatek č. 1 Směrnice č. 2/2018 Oběh účetních dokladů

7.2 Rozpočtová opatření schválená Radou města Prostějova v roce 2020

7.3 Záměr přijetí investičního úvěrového rámce


8. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

8. 1 Dotace 2021 - oblast sportu - dotační titul 3

8. 2 Revokace části usnesení RM č. 1041 ROZOP kapitoly 20 – opravy svěřeného majetku v roce 2021

8. 3 Žádost MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 o revokaci části usnesení RM č. 0609 ze dne 25. 8. 2020

8. 4 Žádost MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a o revokaci části usnesení RM č. 0609 ze dne 25. 8. 2020 a aktualizace odpisového plánu MŠ PV, ul. Šárka 4a

8. 5 Žádost Sportcentra DDM o souhlas s bezúplatným převodem movitého majetku

8. 6 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného o souhlas s přijetím účelově neurčeného peněžitého daru

8. 7 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, J. Železného o úpravu rozpočtu organizace

8. 8 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o úpravu závazného ukazatele odpisy dlouhodobého majetku a o aktualizaci odpisového plánu

8. 9 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o úpravu závazného ukazatele odpisy dlouhodobého majetku a o aktualizaci odpisového plánu dlouhodobého majetku organizace

8.10 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o úpravu závazného ukazatele odpisy dlouhodobého majetku a o aktualizaci odpisového plánu

8.11 Žádost ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 o úpravu závazného ukazatele odpisy dlouhodobého majetku a o aktualizaci odpisového plánu

 

9. Nařízení odvodů z odpisů zřízeným příspěvkovým organizacím

   

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

10.1 Prostějovské léto 2021 - finanční, organizační a technické zajištění akce

10.2 Žádost Městského divadla v PV o úpravu závazného ukazatele odpisy dlouhodobého majetku a o aktualizaci odpisového plánu


11. Záležitosti Odboru rozvoje a investice:

11. 1 Dotace na jednorázovou akci - Odbor rozvoje a investic

11. 2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (CS Pod Kosířem)

11. 3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dopravní řešení před hřbitovem na ul. Brněnská - PD)

11. 4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Městský hřbitov, rekonstrukce brány, zdiva, a domu správce - PD)

11. 5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (EÚO BD Norská 3)

11. 6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech)

11. 7 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Oplocení psí loučky Plumlovská)

11. 8 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Parkoviště a fotbalové hřiště u DDM - PD)

11. 9 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Uvolnění finančních prostředku na schválené investiční akce)

11.10 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZS – šatny pro mládež – dotace z OlK)

 

12. Dohoda o novaci závazku – Fond regenerace MPZ

 

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

13.01 Dodatek č.10 Příkazní smlouvy se společností DSPv

13.02 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Domamyslice

13.03 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Ptení a k.ú. Hrochov

13.04 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7456/14 a p.č. 7459/5, oba k.ú. Prostějov

13.05 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Krasice

13.06 Dohoda o spolupráci se spol. EG.D a.s. - grafické ztvárnění trafostanice na ul. Janáčkova

13.07 Schválení pronájmu p.č. 7583/1 k.ú. Prostějov

13.08 Vyhlášení záměru pronájmu dvou bočních částí autobusové zastávky na ul. Olomoucká v Prostějově

13.09 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7583/1 v k.ú. Prostějov

13.10 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/306 ze dne 30.11.2010

13.11 Pronájem částí pozemků p.č. 110/43 p.č. a p.č. 223/5 oba v k.ú. Krasice a části pozemku p.č. 305/1 v k.ú. Prostějov

13.12 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 426/3 a p.č. 587/2 oba v k.ú Čechovice u Prostějova

13.13 Žádosti o prominutí nájemného v souvislosti s epidemií COVID-19

13.14 Schválení pachtu přivaděče vody do průmyslové zóny

13.15 Změna věcného břemene zřízeného na části pozemku p.č. 699 v k.ú. Prostějov

13.16 Zřízení služebnosti na částech pozemků v k.ú. Prostějov

 

14. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o clearingu tržeb 


15. Akční plán zlepšování 2021 

16. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

16.1 Dotace 2021 - oblast sociální (celoroční činnost)

16.2 Dotace 2021 - oblast zdravotní (celoroční činnost)

16.3 Dotace zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2021 (Azylové centrum)

16.4 Poskytnutí peněžitého daru na zakoupení sportovního kola handbike pro osoby zdravotně postižené

 

17. Různé

17.1 Příprava zasedání Zastupitelstva města Prostějova

  

18. Závěr

                

 

Mgr. František J u r a

primátor města Prostějova


Vytvořeno 5.2.2021 6:26:36 | přečteno 316x | Anna Kajlíková
load