Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (3)

se uskuteční v úterý 30. 11. 2021

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 30.11.2021

3. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

3.1 Plán jednání orgánů města na rok 2022

3.2 Nákup uměleckých děl

3.3 Doporučení z komise pro cestovní ruch a podporu podnikání

3.4 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (ITI)

3.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě s HZS

3.6 Stav Požární ochrany ve statutárním městě Prostějově

3.7 Dohoda o započtení - Národní sportovní centrum Prostějov, z.s.

3.8 Založení nadačního fondu

4. Záležitosti Odboru dotací a veřejných zakázek:

4.1 Informace o průběhu a návrh na výběr dodavatele v zadávacím řízení 

      „Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích“;

4.2 Informace o průběhu a návrh na výběr dodavatele v zadávacím řízení 

      „Zajištění ostrahy budov Magistrátu města Prostějova v letech 2022 

      – 2025“ (materiál bude zaslán dodatečně)

4. 3 Návrh na provedení změny závazku ze Smlouvy o dílo u veřejné zakázky 

      „Rekonstrukce tělocvičen ZŠ E. Valenty“ dle Dodatku č. 2

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

5.1 ROZOP kapitoly 14 - Kancelář tajemníka (mimořádný příspěvek na ošacení)

5.2 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (náhrada mezd v době nemoci)

5.3 Návrh změny organizační struktury Odboru správy a zabezpečení

5.4 Projednání výsledků kontroly samostatné působnosti statutárního města Prostějova provedení MV ČR

6. Záležitosti Finančního odboru:

6.1 Zprávy o průběžném výsledku hospodaření obchodních korporací DSP, s.r.o., a LMP, s.r.o.

6.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o NFV s Národním domem Prostějov

7. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

7. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (TJ Sokol II Prostějov)

7. 2 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace (Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA)

7. 3 Dotace 2021 - oblast sportu_individuální dotace (Český volejbalový svaz)

7. 4 Dotace 2022 - oblast sportu - dotační titul 1 (mládež)

7. 5 Dotace 2022 - oblast sportu - dotační titul 2 (extraliga)

7. 6 Pokyn zřizovatele, kterým se upravují podmínky čerpání finančních prostředků 

       na zájmovou činnost pro žáky

7. 7 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u ZŠ a MŠ J. Železného

7. 8 Revokace části usnesení č. 1104 ze dne 9. 2. 2021 a části usnesení č. 1771 

       ze dne 21. 9. 2021.docx

7. 9 Revokace části usnesení č.1884 ze dne 19. 10. 2021

7.10 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport - revokace části usnesení RMP 

        č. 11011 z 23. 2. 2021 a žádost ZŠ a MŠ Palackého o navýšení rozpočtu

7.11 Schválení návrhů odpisových plánů dlouhodobého majetku na rok 2022.

7.12 Stanovení výše fin, prostředků dle účelových znaků na rok 2022

7.13 Sportcentrum DDM PO - žádost o účelové navýšení rozpočtu organizace

7.14 Souhlas s čerpáním FI, nabytím majetku a změnou závazného ukazatele 

       Sportcentra DDM Prostějov

7.15 Souhlas zřizovatele s aktualizací strategického rámce v rámci projektu Společně 

        pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov

7.16 Souhlas zřizovatele s vyřazením majetku MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23

7.17 Žádost MŠ Rumunská o úpravu rozpočtu organizace

7.18 Žádost MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 o souhlas s nabytím majetku

7.19 Žádost MŠ Smetanova ul. 24 o úpravu rozpočtu organizace

7.20 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o souhlas s nabytím majetku

7.21 Žádost ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 o souhlas s nabytím majetku

7.22 Žádost ZUŠ PV, Kravařova ul. 14 o úpravu finančního plánu

7.23 Návrh odměn ředitelům PO

8. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

8.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace OŠKSCásRMP67-21 (CMG)

8.2 Dotace 2021 - oblast kultury - jednorázové akce (Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s.)

8.3 Návrh odměn ředitelům PO

9. Záležitosti Odboru rozvoje a investice:

9.1 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na jednorázovou akci (TJ Sokol Čechovice)

9.2 Dotace na jednorázovou akci – nedoporučená (65. oddíl vodních skautů Bukanýr Plumlov)

9.3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech)

9.4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rozšíření vrat Hasičské zbrojnice ve Vrahovicích - PD)

9.5 Návrhy na pořízení změny Územního plánu Prostějov

10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

10.1 Žádost o změnu věcného břemene zřízeného na části pozemku p.č. 699 

        v k.ú. Prostějov

10.2 Schválení výpůjčky pozemku p.č. 3048/2 v k.ú. Prostějov

10.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 4400/2, p.č. 4400/3, p.č. 4400/4 

        a p.č. 4400/5, vše v k.ú. Prostějov

10.4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 829 v k.ú. Vrahovice

10.5 Dodatek č. 7 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady

10.6 Schválení výše variabilní (pohyblivé) složky nájemného pro rok 2021 u Nájemní 

        smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997

10.7 VH LmP - Předběžné výsledky hospodaření za rok 2021

10. 8 Vyhlášení výběrového řízení na jednatele společnosti LmP, s.r.o.

11. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o:

11. 1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 920 na Skálově nám. 2a 

11. 2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 919 na Skálově nám. 2a

11. 3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 918 na Skálově nám. 2a

11. 4 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 917 na Skálově nám. 2a

11. 5 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 916 na Skálově nám. 2a

11. 6 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 915 na Skálově nám. 2a

11. 7 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 914 na Skálově nám. 2a 

11. 8 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 09 2012 o nájmu PSP č. 817

11. 9 Návrh na schválení pronájmu garážového stání v domě na ul. Sušilova 1

11.10 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v režimu nízkopříjmových skupin 

11.11 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v režimu běžného bydlení

11.12 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

11.13 Zápis z jednání Bytové komise dne 20. 10. 2021

12. Záležitosti Odboru dopravy:

12.1 Městská hromadná doprava - dodatek č. 26 úhrada kompenzace pro rok 2022

12.2 ROZOP kapitoly 41 – Doprava

13. Záležitosti odboru sociálních věcí:

13.1 Dotace 2021 - oblast sociální (celoroční činnost)

13.2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově

13.3 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci

14. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

14.1 Osobní vozidlo pro potřeby MMPv

14.2 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení (pořízení služebního vozidla)

14.3 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení (vrácení nečerpaných prostředků z akce „Oprava klimatizace v obřadní síni a v kancelářích ve 3.NP budovy B“)

15. Usnesení Komise pro IT a Smart city ze dne 21.10.2021

16. Pověření člena ZMP k provádění sňatečných obřadů

17. Různé

18. Závěr

Mgr. František Jura, primátor města Prostějova


Vytvořeno 25.11.2021 17:10:29 | přečteno 203x | Mgr. Jana Gáborová
load