Úvodní strana > Jednání Zastupitelstva města Prostějova

Jednání Zastupitelstva města Prostějova

TGM radnice

v pořadí 15. zasedání se uskuteční v pondělí 11. 4. 2016 v jednací síni prostějovské radnice.


Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 11.4.2016 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova

3. Udělení Cen města Prostějova za rok 2015

4. Čestná ocenění – udělení

5. Pojmenování nových ulic v k.ú. Vrahovice

6. Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek podaných ke II. změně územního plánu Prostějov

7. Vydání II. změny územního plánu Prostějov

8. Návrh OZV, kterou se mění OZV města Prostějova č. 6/2015 Požární řád města

9. Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – schválení podání žádostí o dotaci

9.1 Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova na roky 2017 až 2020

10. Dotace:

1 Odbor rozvoje a investic

2 oblast kultury - Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov

3 oblast sportu (Sportovní klub K2 Prostějov)

4 oblast sportu (Taneční škola PIROUETTE)

5 nedoporučené – oblast sportu

6 nedoporučená - sociální oblast

11. Rozpočtová opatření:

1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace společných prostor městské policie)

2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště Tylova)

3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zabezpečení šaten u fotbalového hřiště v Čechovicích)

4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion – šatny)

12. Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 8009 v k.ú. Prostějov

13. Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 7976 v k.ú. Prostějov

14. Schválení uzavření nájemní smlouvy a zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 8090/1, 8091 a 8092/1 v k.ú. Prostějov

15. Majetkoprávní záležitosti:

1 Majetkoprávní vypořádání pozemků s Olomouckým krajem v souvislosti se stavbou: „Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově“

2 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1/3 v k.ú. Domamyslice

3 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Kralice na Hané a zřízení služebností inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Kralice na Hané

4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 744/9 v k.ú. Vrahovice

5 Schválení směny částí pozemků p.č. 6700/1 a p.č. 6700/21, oba v k.ú. Prostějov, za pozemek p.č. 6700/37 v k.ú. Prostějov

6 Schválení výkupu pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Vrahovice a staveb komunikace a veřejného osvětlení na částech pozemků v k.ú. Vrahovice a rozpočtové opatření kapitoly 50

7 Schválení výkupu části pozemku p.č. 228 v k.ú. Žešov a rozpočtové opatření kapitoly 50

8 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6446 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50

9 Schválení výkupu částí pozemků v k.ú. Prostějov (ul. Dykova) a rozpočtové opatření kapitoly 50

10 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Čechůvky

11 Schválení úpravy podmínek výkupu části pozemku p.č. 287/2 v k.ú. Žešov

12 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Vrahovice

16. Písemné podněty některých členů ANO 2011 a TOP 09, odložené ze zasedání 15.2.2016 usnesením č. 16056:

1 Doplnění povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na internetových stránkách města

2 Audit nakládání s majetkem města Prostějova

3 Jezdecká kasárna – vysvětlení nesouladu v usneseních

4 Soudní spor o neplatnost Smlouvy v kauze „Manthellan“

5 Severní obchvat

6 Mediální poradce

17. Zpráva o činnosti rady města

18. Zpráva o plnění úkolů

19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

20. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


odkaz na materiály, které se nacházejí v sekci Samospráva:

https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta/materialy-pro-jednani/2016/15-zasedani-zastupitelstva-mesta-prostejova-11-4-2016.html

 

Vytvořeno 4.4.2016 11:54:33 | přečteno 387x | Mgr. Jana Gáborová
load