Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Zastupitelstva města Prostějova

Jednání Zastupitelstva města Prostějova

TGM radnice

17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova se koná v pondělí dne 5.9.2016 od 13:00 hod. v jednací síni radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 .

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 5.9.2016 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova

3. Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

4. Zřízení příspěvkové organizace „ KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace“

5. Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2016 (od 15:00 hod.)

6. Odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

7. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na pořízení nového majetku Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa a ROZOP kapitoly 60

8. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace statutárního města Prostějova Jesle sídliště Svobody v Prostějově

9. Dotace 2016:

1 SKC Prostějov, z.s.

2 oblast sportu (1. SK Prostějov z. s.)

3 oblast sportu (BCM Orli Prostějov, spolek)

4 nedoporučené – oblast sportu

5 oblast kultury - Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov

10. Rozpočtová opatření

1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5)

2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení u fotbalového hřiště v Čechovicích)

3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek - SZ a J křídlo)

11. Majetkoprávní záležitosti:

1 REMOSTAV a.s. a Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s. – vypořádání vzájemných vztahů,

schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Krasice a v k.ú. Čechovice u Prostějova

2 Železárny-Annahütte, spol. s r.o. – změna podmínek KS č. 2016/50/219 z 13.07.2016 a ROZOP kapitoly 70

3 Revokace usnesení ZMP č. 15227 z 07.09.2015 a schválení směny pozemků na ulici Říční v Prostějově

4 Revokace usnesení ZMP č. 16047 z 15.02.2016 a schválení výkupu pozemků pro realizaci části stavby

„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

5 Revokace usnesení ZMP č. 16048 z 15.02.2016, výkup pozemků v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

6 Revokace usnesení ZMP č. 16076 z 11.04.2016, výkup pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/11, oba v k.ú.

Prostějov, staveb komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení, zřízení služebnosti inženýrské sítě na

části pozemku p.č. 6375/4 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

7 Schválení bezúplatného nabytí části pozemku p.č. 6319/1 v k.ú. Prostějov

8 Schválení bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 505/3 v k.ú. Zdětín na Moravě

9 Schválení prodeje pozemku p.č. 1209/8 v k.ú. Prostějov

10 Schválení prodeje pozemku p.č. 804/92 v k.ú. Vrahovice

11 Schválení prodeje pozemku p.č. 997/1 v k.ú. Vrahovice

12 Schválení prodeje pozemků p.č. 660/2 a st. p.č. 1156, oba v k.ú. Vrahovice, schválení výkupu pozemků,

které jsou součástí areálu koupaliště ve Vrahovicích, a ROZOP kapitoly 50

13 Schválení prodeje pozemků p.č. st. 279, p.č. st. 280, p.č. st. 281, p.č. st. 282, p.č. st. 284, p.č. st. 285, p.č. st.

286 a p.č. st. 287, vše v k.ú. Krasice

14 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov, k.ú. Krasice, k.ú. Žešov, k.ú. Vrahovice a k.ú. Čechovice u

Prostějova

15 Schválení prodeje části pozemku p.č. 50 v k.ú. Krasice

16 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov

17 Schválení směny pozemku p.č. 7540/24 v k.ú. Prostějov za část pozemku p.č. 983 v k.ú. Držovice na

Moravě

18 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov

19 Schválení výkupu pozemku p.č. 6565 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

20 Schválení výkupu pozemku v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50

21 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6365/3 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

12. Dovolba členů kontrolního a finančního výboru (návrh klubu Nezávislých zastupitelů)

13. Klid od pracovních strojů v obytné zóně v době volna- neděle a sváteční dny (návrh klubu KDU-ČSL)

14. Zpráva o činnosti rady města

15. Zpráva o plnění úkolů k 5.9.2016

16. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

17. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 29.8.2016 11:59:04 | přečteno 326x | Anna Kajlíková
load