Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Zastupitelstva města Prostějova

Jednání Zastupitelstva města Prostějova

TGM radnice

se uskuteční dne 11. 9. 2017 od 13:00 hodin v obřadní síni prostějovské radnice.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Majetkoprávní záležitosti:

1 Schválení výkupu pozemků včetně staveb u místního nádraží a svěření pravomoci Radě města Prostějova

2 Schválení výkupu části pozemku p.č. 240 v k.ú. Krasice a ROZOP kapitoly 50

3 Schválení výkupu pozemků p.č. 6220/3 a p.č. 6221/1, oba v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50

4 Nabídky na odkup dvou částí pozemku p.č. 5881 a dvou částí pozemku p.č. 5852, oba v k.ú. Prostějov

5 Nevyužití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 5976/2 v k.ú. Prostějov

6 Prodej pozemku p.č. 3713/1 v k.ú. Prostějov včetně stavby bez č.p. nebo č.e.

7 Prodej pozemku p.č. 6084/7 a částí pozemků p.č. 6169/103, p.č. 6089/3 a p.č. 6090, vše v k.ú. Prostějov

8 Prodej pozemku p.č. 85/24 v k.ú. Krasice

9 Prodej části pozemku p.č. 472/1 v k.ú. Krasice

10 Prodej části pozemku p.č. 822 v k.ú. Prostějov

11 Schválení bezúplatného nabytí části pozemku p.č. 893 v k.ú. Vrahovice

12 Schválení prodeje pozemku p.č. 981/4 v k.ú. Vrahovice

13 Schválení prodeje části pozemku p.č. 381 a části pozemku p.č. 383/8 v k.ú. Domamyslice

14 Schválení směny částí pozemků v k.ú. Žešov

15 Schválení zrušení věcného břemene na pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Prostějov

16 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2009/16/172 ze dne 22.10.2010

17 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2017/50/007 ze dne 13.04.2017

3. Převod movitého majetku ze zřizovatele statutárního města Prostějova na Sportcentrum – DDM

4. Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2017 (od 15:00 hod.)

5. Plavecký bazén – návrh na rozhodnutí o délce bazénu a rozhodnutí o pořizování dokumentace

6. Schválení uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků p. č. 8095, 8096 a 8097 v k.ú. Prostějov – „Prostějov, ulice Olomoucká – Manipulační plocha pod mostem ev.č. 366-028“

7. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova

8. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s., z 7. 2. 2014

9. Návrhy na změnu Územního plánu Prostějov

10. Dotace:

1 TJ Sokol Čechovice

2 Sportovní klub cyklistů

3 oblast sportu (celoroční činnost – LHK Jestřábi Prostějov A – team s. r. o.)

4 oblast sportu - činnost

11. Rozpočtová opatření

1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov)

2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ E. Valenty - vybudování hygienických kabinek)

3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky)

4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nám. Spojenců – úprava komunikací, chodníků, hracích ploch)

5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště Šárka)

6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy křižovatky Olomoucká, E. Valenty a V. Outraty)

7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Venkovní posilovna Workout)

12. Záležitosti Manthellan, a.s. (ústní zpráva - pravidelný bod)

13. Zpráva o činnosti rady města

14. Zpráva o plnění úkolů

15. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

16. Závěr

 


RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 4.9.2017 10:23:01 | přečteno 246x | Anna Kajlíková
load