Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Zastupitelstva města Prostějova

Jednání Zastupitelstva města Prostějova

TGM radnice nová (1)

se uskuteční v pondělí 30. října 2017 od 13:00 hodin v jednací síni prostějovské radnice.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 30. 10. 2017 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Udělení čestného občanství PhDr. Václavu Kolářovi in memoriam (návrh TOP 09 a Nezávislých zastupitelů)

3. Majetkoprávní záležitosti:

1 Prodej pozemku p.č. 106/2 v k.ú. Krasice

2 Prodej pozemku p.č. 1732/13 v k.ú. Prostějov

3 Prodej pozemku p.č. 424 v k.ú. Prostějov

4 Prodej části pozemku p.č. 5945/1 v k.ú. Prostějov

5 Prodej části pozemku p.č. 8020/3 v k.ú. Prostějov

6 Schválení prodeje pozemku p.č. 347/7 v k.ú. Kralice na Hané

7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 1005/4 v k.ú. Vrahovice

8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6559/1 v k.ú. Prostějov

9 Schválení prodeje bytového domu na ul. Kravařova 3 v Prostějově

10 Nabídka na odkup pozemků p.č. 3887 a p.č. 3888, oba v k.ú. Prostějov

11 Schválení výkupu 3 spoluvlastnických podílů každého o velikosti 1/6 na částech pozemků p.č. 5806, p.č. 5808, p.č. 5816, p.č. 5818 a p.č. 5822, vše v k.ú. Prostějov

12 Schválení výkupu části pozemku p.č. 5868 v k.ú. Prostějov

13 Revokace bodu 2) usnesení ZMP č. 17046 ze dne 20. a 21.02.2017 a 13.03.2017 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 6231/63 v k.ú. Prostějov

14 Směna pozemku p.č. 345 v k.ú. Čechovice u Prostějova za pozemek p.č. 352 v k.ú. Čechovice

u Prostějova

15 Zrušení věcného předkupního práva města a věcného práva zákazu zatížení nebo zcizení

na pozemcích v k.ú. Prostějov

4. Pojmenování nové ulice v k. ú. Krasice

5. Dodatek č. 2 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci

6. OZV, kterou se mění OZV č. 8/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

7. Návrh OZV o regulaci provozování hazardních her

8. Zrušení OZV č. 8/2017, kterou se mění OZV č. 3/2016 o nočním klidu

9. Sjednocení financování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje

10. Ověření výsledků ankety po fóru 2017

11. Akční plán zlepšování kvality ovzduší Statutárního města Prostějova

12. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem

13. Dotace na rok 2017 – sociální oblast – celoroční činnost (nedoporučená)

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace OŠKS/Hyb/34-17 (Sportovní klub Prostějov, z. s.)

15. Rozpočtová opatření

1 ROZOP kapitoly 14 – kancelář tajemníka

2 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

4 ROZOP kapitoly 70 – finanční odbor

16. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova

17. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 7. 2. 2014

18. Pokračování pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s.

ze dne 7. 2. 2014

19. Návrh na změnu Územního plánu Prostějov (zrušení pěšího propojení)

20. Návrh na změnu Územního plánu Prostějov (MO ČR)

21. Zpráva o uplatňování územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele

22. Záležitosti Manthellan, a.s. - Návrh na přijetí usnesení ve věci požadavků společnosti Manthellan (materiál Ing. Filouše a Ing. Matyáška, odložený z 25. zasedání)

23. Odvolání Ing. Jaroslava Faltýnka z dozorčí rady společnosti FCC Prostějov, s.r.o. (návrh P. Kapounka a Ing. Lyska)

24. Odvolání Ing. Jaroslava Faltýnka z představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (návrh P. Kapounka a Ing. Lyska)

25. Vystoupení ze spolku Prostějov olympijský (návrh ZPP, Nezávislých zastupitelů a TOP 09)

26. Ustanovení pracovní skupiny „Čestné hroby a významné osobnosti na prostějovských pohřebištích“ (návrh TOP 09 a Nezávislých zastupitelů)

27. Informace k petici občanů za výstavbu bazénu 50x25 m v Prostějově

28. Zpráva o činnosti rady města

29. Zpráva o plnění úkolů

30. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

31. Závěr

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova


Vytvořeno 23.10.2017 13:00:46 | přečteno 146x | Mgr. Jana Gáborová
load