Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Zastupitelstva města Prostějova

Jednání Zastupitelstva města Prostějova

TGM radnice nová (7)

Dne 27. 8. 2018 od 13:00 hodin proběhne 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Dotace na obnovu památek pro rok 2018

3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci „Vybudování šatny a zázemí Střediska mládeže kopané“

4. Majetkoprávní záležitosti:
1 Prodej pozemků p. č. 6551/1, p. č. 6552/1, p. č. 6553/1 a p. č. 6554/1 vše v k. ú. Prostějov
2 Prodej pozemků st. p. č. 67 a p. č. 64/2, oba v k. ú. Čechůvky
3 Prodej části pozemku p. č. 587/2 v k. ú. Čechovice u Prostějova
4 Prodej částí pozemků p. č. 7593/1 a p. č. 5051 oba v k. ú. Prostějov
5 Prodej částí pozemků p. č. 7790 a p. č. 7791/1, oba v k. ú. Prostějov
6 Schválení prodeje pozemku p. č. 5945/4 a dvou částí pozemku p. č. 5945/1 oba v k. ú. Prostějov
7 Schválení prodeje části pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Prostějov
8 Schválení prodeje části pozemku p. č. 6559/1 v k. ú. Prostějov
9 Schválení prodeje části pozemku p. č. 8027 v k. ú. Prostějov
10 Schválení směny pozemků na ulici J. B. Pecky v Prostějově a ROZOP kapitoly 50
11 Schválení směny pozemků v k. ú. Prostějov
12 Ukončení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2009/16/406 ze dne 21. 1. 2010 a schválení bezúplatného převodu částí pozemků v k. ú. Ptení
13 Revokace usnesení ZMP č. 16173 ze dne 5. 9. 2016 a schválení bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 6319/1 v k. ú. Prostějov
14 Výkup pozemků p. č. 3965/1, p. č. 3965/2, p. č. 3966/1 a p. č. 3966/2, vše  v k. ú. Prostějov
15 Výkup pozemků p. č. 7558/5 a p. č. 7558/6 oba k. ú. Prostějov
16 Schválení výkupu pozemku p. č. 3099/5 v k. ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50
17 Schválení výkupu pozemku p. č. 6224/1 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
18 Schválení výkupu pozemku p. č. 7330 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
19 Schválení výkupu pozemků p. č. 6231/4 a p. č. 6231/67 oba v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
20 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 ze dne 19. 12. 2013
21 Souhlas se zatížením pozemků v sektoru A průmyslové zóny věcným břemenem
22 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou polyfunkčního domu na ulici Vodní v Prostějově
23 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p. č. 100/21 v k. ú. Krasice

5. Schválení poskytnutí členského příspěvku spolku Prostějov olympijský, z. s.

6. Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018-2022

7. Vydání III. změny Územního plánu Prostějov

8. Vydání IV. změny Územního plánu Prostějov

9. Rozpočtová opatření:
1 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
2 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města
3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní dům Sušilova)
4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce skateparku)
5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace sídliště Šárka)
6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnitroblok Kostelecká 33-37)
7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity)

10. Dotace na rok 2018:
1 TJ Sokol I Prostějov
2 oblast školství - celoroční činnost – nedoporučené
3 oblast kultury - jednorázová akce (PhDr. Karel Kavička)
4 oblast sportu - jednorázová akce (Klub výsadkových veteránů Prostějov, z. s)
5 oblast zdravotní – jednorázová akce (ZZS OlK)
 6 revokace usnesení - dotace Národnímu domu Prostějov, o. p. s.

11. Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2018

12. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2020 až 2023

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 24. 5. 2018 (HC REBELS 2017 Prostějov, z. s.)

14. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov

15. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem

16. Změna OZV statutárního města Prostějova č. 1/2018 o nočním klidu

17. Dokument „Smart Prostějov / Manuál chytrého města“

18. Zpráva o činnosti rady města

19. Zpráva o plnění úkolů

20. Schválení odměn členům výborů a komise zastupitelstva města a osadních výborů

21. Záležitosti Manthellan, a.s. (ústní zpráva - pravidelný bod)

22. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

23. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á
primátorka města Prostějova

Vytvořeno 20.8.2018 12:00:25 | přečteno 266x | Anna Kajlíková
load