Úvodní strana > Aktuality archiv > Kácení stromů v Prostějově

Kácení stromů v Prostějově

88radnice I

Jaká jsou pravidla a co je plánováno?

 

Odpovědi přináší Odbor životního prostředí a Odbor správy a údržby majetku města.

Kácení stromů a keřů, které rostou na nelesních pozemcích, podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. V případě Statutárního města Prostějova je to Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy do obvodu kmene 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2, pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětné dřeviny. Závažnými důvody se míní důvody na straně žadatele, může jimi např. být choroba dřeviny, pád dřeviny vlivem povětrnostních vlivů, nebezpečí ohrožení života, zdraví či majetku. Při rozhodování zvažuje orgán ochrany přírody současně estetické a ekologické funkce stromu a závažnost důvodů žádosti, přičemž z odůvodnění rozhodnutí by mělo být zřejmé, jakými úvahami se při posuzování těchto kritérií řídil.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává formou rozhodnutí v rámci správního řízení, které je zahájeno podáním žádosti.

Žádost o kácení může podat jen vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka. V případě Statutárního města Prostějova zastupuje vlastníka pozemku Odbor správy a údržby majetku města. Řízení o povolení kácení dřevin jsou neveřejná, správní orgán nemá povinnost je zveřejnit na úřední desce ani po jejich nabytí právní moci. 

Požadavky na ochranu dřevin jsou vyjádřením veřejného zájmu na zachování přírodních a estetických hodnot, které dřeviny poskytují prostřednictvím svých funkcí. K posouzení schopností dřeviny plnit její funkce je třeba odborných znalostí a je na uvážení orgánu ochrany přírody, zda je způsobilý ho provést sám nebo nechá posouzení vypracovat odborníkem. Kromě ekologických a estetických funkcí dřevin samotných mohou dřeviny dále přispívat k charakteristice krajinného rázu, být součástí významného krajinného prvku, památným stromem či zvláště chráněnou rostlinou, biotopem zvláště chráněných druhů, evropsky významnou lokalitou, případně na nich mohou hnízdit ptáci.

Veřejnost se může do řízení o povolení kácení dřevin přihlásit prostřednictvím spolků (dříve občanských sdružení), které mají ve svých stanovách předmět ochrany životního prostředí, dále mají podanou tzv. generální žádost, ve které specifikují, o kterých řízeních chtějí být prostřednictvím oznámení řízení o povolení kácení dřevin informováni. Následovně závisí na těchto spolcích, zda se do uplynutí lhůty stanovené v oznámení do řízení přihlásí či nikoli. Přihlášené občanské sdružení se potom stává účastníkem správního řízení se všemi právy a povinnostmi.

Zveřejňujeme seznam dřevin, které čeká kácení, a které nejsou součástí žádné investiční akce:


Pro Osadní výbor Vrahovice:  do konce vegetačního období tj. do 31. 3. 2018 se bude kácet 8 ks ovocných stromů v sadu  - viz níže

Vrahovice

Čs. armádního sboru - ovocný sad

4x švestka, 2x hrušeň, 2x jabloň

8

14, 106, 126,

127, 183, 186, 212, 256

Pro Osadní výbor Čechovice – Domamyslice - Krasice: do konce vegetačního období tj. do 31. 3. 2018 se bude kácet 1 ks třešně ptačí pod el. vedením na žádost společnosti E.ON.

Domamyslice

Pod vinohrádkem

1x třešeň ptačí

1

bez.č.


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 2.3.2018 9:04:41 | přečteno 1033x | Anna Kajlíková
load