Úvodní strana > Aktuality archiv > Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - ředitelky

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - ředitelky

TGM radnice

příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23


Statutární město Prostějov, v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích v platném znění vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - ředitelky příspěvkové organizace

Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23

Stanovené kvalifikační předpoklady:


♦ vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů
♦ praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů
♦ organizační a řídící předpoklady
♦ znalost školských předpisů a problematiky řízení školy
♦ občanská a morální bezúhonnost
♦ dobrý zdravotní stav
♦ znalost Aj nebo Nj vítána

K přihlášce zájemce doloží:


♦ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod.
♦ doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení
♦ podrobný životopis
♦ koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu
♦ čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR v platném znění
♦ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání
♦ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele
♦ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

Platové zařazení dle platných právních předpisů.

Nástup do funkce: 1. 1. 2019

Termín podání přihlášek: do 27. 9. 2018 (včetně)

Vyhlašovatel: statutární město Prostějov

Adresa: Magistrát města Prostějova – Odbor školství, kultury a sportu,
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu tel. 582 329 330. Uchazeči budou ke konkurznímu řízení pozváni písemně.

Obálku označte „KONKURZ – NEOTVÍRAT“


Pro lepší rozlišení: ikona souboruInzerát MŠVytvořeno 8.8.2018 11:20:59 | přečteno 264x | Anna Kajlíková
load