Úvodní strana > Aktuality archiv > Několik let trvající komplexní rekonstrukce Nové radnice je dokončena

Několik let trvající komplexní rekonstrukce Nové radnice je dokončena

TGM radnice nová (5)

Zcela nedávno byla dokončena rekonstrukce budovy radnice, připomeňme si podrobnosti.

 

Plány pro postavení Nové radnice, která je jednou z do­minant náměstí T. G. Masary­ka, vznikly v letech 1909 – 1911. Jejich autorem je profesor techniky z Brna, Karel Hugo Kepka. Stavět se začalo v roce 1911, dokončeno bylo roku 1914. Celá stavba vznikla rozhod­nutím městského zastupitelstva za přispění především prostějov­ských stavitelů Rudolfa Koneč­ného, Josefa Nedělníka a sochaře Josefa Bernauera. Autorem štuk je Vladimír Pleský a nábytek do­dal Robert Kořalka.

Při pohledu na radnici zaujme její řešení s věží asymetricky sto­jící vpravo od vstupu. Má výšku téměř 70 m s měděnou kopulí a její součástí je i orloj. Věž měla původně stát upro­střed. Důvod proč tomu tak není je ten, že před stavbou byly vykoupeny jen dva domy a pozemky, na nichž dnes radnice stojí. Postavena byla věž a levé kříd­lo. Pravé křídlo se již nepodařilo dostavět, protože třetí dům, kde mělo stát, se nezdařilo vy­koupit.

Radnice v průběhu své exis­tence prodělala řadu oprav, které byly v různé kvalitě pro­vedení. Je třeba říci, že stav fa­sády, krovů a krytiny byl velmi špatný, některé prvky hrozily destrukcí a pádem na veřejné prostranství. V předstihu před opravou fasády byla opravena kotelna, vnitřní rozvody zdravotech­niky, WC a rozvody elektro­instalace a počítačové sítě. Samotné opravě předcházela předprojektová a projektová příprava. Objekt je nemovitou kulturní památkou, proto byly provedeny rozsáhlé restaurátor­ské průzkumy, analýzy a odbor­né posudky konstrukcí. Spolupracovaly odborné fir­my, restaurátoři a pracoviště VUT Brno. Byly posuzovány použité malty ve vztahu k ob­sahu vlhkosti a solí, fasádní a umělecké prvky, tesařské kon­strukce, krytina a truhlářské výrobky. Na základě takto získaných poznatků byla vypracována projektová dokumentace a vy­brána nejvýhodnější nabídka zhotovitelské firmy.

Práce byly zahájeny v roce 2014, v průběhu stavby, po po­stavení lešení, byly objeveny závady, které nebyly součástí projektové dokumentace, například závažná statická porucha bal­konů v 8. nadzemním podlaží. Z tohoto důvodu byl rozšířen rozsah díla a změněn termín plnění.

Stavba byla rozdělena do pěti stavebních objektů:

– oprava izolace balkonů

– sanace krovů budovy „A“

– oprava dvorní fasády budo­vy „A,“ včetně dvorní přístavby

– oprava střechy nad zaseda­cí místností přístavby ve dvoře radnice

– oprava čelní fasády a věže

Zastavěná plocha radnice je cca 1 513 m2 a obestavěný prostor cca 40.400 m3 bez obje­mu radniční věže, jejíž obesta­věný prostor je cca 2 516 m3.

Plocha opravovaných fasád činí cca 4888 m2. Byly odstra­něny její zcela degradované a rizikové části, provedeno me­chanické a chemické čištění, statické zabezpečení, barevné sjednocení a hydrofobizace. Proběhlo restaurování štuků, sochařských děl, zámečnických výrobků, vitráží a repase truh­lářských prvků. Byla opravena stávající měděná a pozinkova­ná krytina a provedena kryti­na nová. Byly opraveny krovy s výměnou trámů napadených dřevokaznými houbami a hmy­zem. Proběhla generální oprava balkonů.

Celková cena prací činila téměř 30 mil. Kč.

Projektovou dokumentaci zpracovala a autorský dozor zajišťovala firma CAD Projekt Plus, s.r.o. – Ing. arch Zdeněk Beran. Stavbu realizovala firma H& B Delta, s.r.o. Vsetín.

Technickou přípravu a dozor zajišťoval Odbor rozvoje a in­vestic Magistrátu města Pros­tějova (Ing. František Urbášek, Miloslav Svoboda, Ing. Petr Brückner, Ing. Antonín Zajíček)


radnice

Foto: MMPv

Vytvořeno 5.12.2016 7:53:00 | přečteno 1469x | Anna Kajlíková
load