Úvodní strana > Aktuality archiv > Nezapomeňte uhradit poplatek za svého pejska

Nezapomeňte uhradit poplatek za svého pejska

pes

Termín splatnosti poplatku za psa se blíží...


Každý občan města Prostějova, ale i právnická osoba se sídlem na území města Prostějova, který má v držení psa staršího 3 měsíců (dále jen „poplatník“ nebo „držitel“), je povinen ohlásit tuto skutečnost správci poplatku na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova, a to formou vyplnění formuláře Ohlášení poplatkové povinnosti, který je k dispozici u správce poplatku nebo na webových stránkách města Prostějova. Konec splatnosti místního poplatku ze psů je 31.5.2017.

V případě jakýchkoli změn, které mají vliv na výši poplatku jako je např. změna držitele, uhynutí psa, změna místa pobytu nebo sídla držitele, přiznání starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu (nutno doložit výměrem z OSSZ) apod., je poplatník povinen tuto změnu ohlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Výše uvedené povinnosti vychází z obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 8/2010 o místním poplatku ze psů.

Kromě ohlašovací a poplatkové povinnosti má držitel také povinnost nechat psa trvale označit elektronickým čipem nebo tetováním, a to nejpozději do 7 měsíců stáří psa nebo do 30 dnů ode dne, od kterého má držitel psa staršího 7 měsíců v držení. Tato povinnost vychází z ustanovení obecně závazné vyhlášky č.4/2009 o trvalém označování psů. Za trvalé označení psa může držitel požádat o příspěvek na označení ve výši 200 Kč po předložení povinných dokladů, a to opět na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova.

Na závěr uvádíme, že v případě úmrtí poplatníka vymáhá správce poplatku nedoplatek po dědici, naopak přeplatek se vrací na žádost dědice, která musí být doložena usnesením soudu. Dědic zároveň ohlásí správci poplatku nového držitele psa.


Foto: MMPv

Vytvořeno 11.4.2017 6:17:48 | přečteno 1020x | Anna Kajlíková
load