Úvodní strana > Aktuality archiv > Nové firmy v průmyslové zóně budou potřebovat elektřinu

Nové firmy v průmyslové zóně budou potřebovat elektřinu

pr zóna elektřina

S rozšiřování průmyslové zóny přichází na řadu také zajištění dodávek elektřiny pro budoucí firmy.

 

Rada města Prostějova proto přistupuje k záměru prodeje pozemku za účelem výstavby nové vstupní rozvodny – trafostanice, v sektoru A průmyslové zóny.

Na město Prostějov se obrátila společnost E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, se žádostí o odkoupení části pozemků v k.ú. Kralice na Hané, za účelem výstavby nové vstupní rozvodny – trafostanice, v sektoru A průmyslové zóny. Návrh vzešel původně z požadavku předchozího vlastníka pozemků, společnosti Železárny - Annahütte, spol. s r.o., která vybudování trafostanice iniciovala z důvodu zajištění dostatečného množství elektrické energie pro původně plánovanou stavbu výrobního areálu. Obě společnosti uzavřely smlouvu o novém připojení k distribuční soustavě elektrické energie a vedly jednání o odkupu pozemku pro výstavbu trafostanice. S ohledem na prodej pozemků v sektoru A průmyslové zóny zpět do vlastnictví Statutárního města Prostějova byla tato jednání ukončena a od uzavřené smlouvy bylo odstoupeno.

„V rámci projednávání podmínek zmíněného odkupu pozemků zpět do vlastnictví města Prostějova nás zástupci firmy E.ON Distribuce, a.s. upozornili na skutečnost, že současný příkon elektrické energie v dané lokalitě není dostatečný a nebude zde možno zajistit dodávku elektrické energie pro více výrobních areálů. Pro realizaci nové kabelové smyčky a připojovacího kabelu vysokého napětí do sektoru A průmyslové zóny máme zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Další přípravné práce na tuto akci byly ale zatím přerušeny z důvodu převodu pozemků zpět do vlastnictví města Prostějova a změny budoucích investorů nových areálů v sektoru A průmyslové zóny,“ vysvětlil situaci kolem nové vstupní rozvodny – trafostanice náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Ve smlouvě bude také zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky, v případě svého úmyslu tyto prodat, nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání vstupní rozvodny na převáděných pozemcích. Současně bude zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděných pozemků; i toto právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu. Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.


Foto: MMPv

 

Vytvořeno 18.10.2016 8:42:13 | přečteno 337x | Anna Kajlíková
load