Úvodní strana > Aktuality archiv > Novela zákona o cestovním ruchu

Novela zákona o cestovním ruchu

TGM radnice nová (1)

Dne 1. července 2018 nabývá účinnost zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela transponuje do národní legislativy směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách ze dne 25. listopadu 2015 (dále jen Směrnice). 

Novela zákona o cestovním ruchu přináší přesnější definici pojmu zájezd“ a v reakci na on-line prodeje zájezdu nově vymezuje pojem spojené cestovní služby“. Zprostředkovávat spojené cestovní služby bude moct pouze podnikatel držitel nové koncese Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb“ 

K dalším novinkám patří zejména: 

- zpřesnění podmínek získáni souhlasného stanoviska ministerstva k žádosti o  vydání koncesní listiny k provozování cestovní kanceláře,

- úprava podmínek podnikání pro zprostředkování prodeje zájezdů cestovními kancelářemi usazenými mimo Evropský hospodářský prostor,

- úprava předsmluvní informační povinnosti,

- výklad pojmu „úpadek“ cestovní kanceláře ve smyslu směrnice,

- stanovení podmínek pro zajištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, která zprostředkovává prodej spojených  cestovních služeb,

- upřesnění dozoru nad dodržováním zákona a kontroly povinností souvisejících s poskytnutými spojenými cestovními službami,

- rozšířeni přestupků pro právnické a podnikající fyzické osoby včetně sankcí za jejich nedodržení.

 

Koncese

Transpozice směrnice do národní legislativy přináší k 1.7.2018 také změnu živnostenského zákona.  

Předmět koncese Provozováni cestovní kancelářese rozděluje na dvě části: 

- pořádáni zájezdů,

- zprostředkováni spojených cestovních služeb.

Z přechodných ustanovení: 

Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost Provozování cestovní kanceláře“podle živnostenského zákona ve znění účinném do 30. 6. 2018, bude nově oprávněn provozovat tuto živnost pouze v rozsahu předmětu podnikání Provozováni cestovní kanceláře - pořádáni zájezdů“. Změnu předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku nejpozději do 1. 9. 2018. 

Cestovní kancelář nebo cestovní agentura, které požádají do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.8.2018) o vydáni koncese na provozování živnosti Provozováni cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb“jsou oprávněny zprostředkovávat spojené cestovní služby ode dne nabyti účinnosti tohoto zákona do dne nabyti právní moci rozhodnutí o uděleni koncese, o zamítnutí koncese nebo o zastavení řízeni o udělení koncese. Stávající cestovní kancelář k žádosti doloží pojistnou smlouvu/bankovní záruku vztahující se na zajištění úpadku při zprostředkovaní spojených cestovních služeb, cestovní agentura navíc i další náležitosti jako při podání žádosti o koncesi. Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu koncese, ve smyslu výše uvedeného, nepodléhá správnímu poplatku. 

Novelou dojde i ke změně občanského zákoníku upravením náležitostí smlouvy o zájezdu, odpovědnosti pořadatele za nesprávné plnění smlouvy, storno podmínky, pomoc v nouzi, podmínky odstoupení od smlouvy, odpovědnosti pořadatele za vady zájezdu, výši náhrady škody a slevy atd.Vytvořeno 25.6.2018 9:00:55 | přečteno 314x | Mgr. Jana Gáborová
load