Úvodní strana > Aktuality archiv > Novela zákona o cestovním ruchu

Novela zákona o cestovním ruchu

TGM radnice

Magistrát města Prostějova, odbor Obecní živnostenský úřad upozorňuje, že dne 29. 12. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 341/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (dále v textu jen „zákon“).


Zákonem byla nově upravena definice zájezdu obsažená v § 1 odst. 1 zákona, kdy tato definice – oproti předchozí úpravě – obsahuje vymezení jiné služby cestovního ruchu podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona pouze jako jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb (tj. již se neuvádí, že významnou částí zájezdu je tato jiná služba, pokud tvoří alespoň 20% ceny zájezdu).

Termín „cestovní smlouva“ je v zákoně nahrazen termínem „smlouva o zájezdu“ – v souladu s terminologií užívanou občanským zákoníkem.

Nadále platí, že prodávat zájezd uzavřením smlouvy o zájezdu může jen podnikatel – držitel koncese pro Provozování cestovní kanceláře (dále jen provozovatel cestovní kanceláře). Zprostředkovávat prodej zájezdu je oprávněn, jak provozovatel cestovní kanceláře, tak i provozovatel cestovní agentury (na základě živnostenského oprávnění k živnosti volné).

Ministerstvo pro místní rozvoj na svých internetových stránkách*) zveřejnilo výklad k ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) zákona: Ustanovení ukládá cestovním agenturám, aby v případě nabízení zájezdu prostřednictvím internetových stránek byla informace o pořádající cestovní kanceláři uvedena zřetelně na stejné úrovni internetové stránky jako podstatné informace o zájezdu. Zjednodušeně řečeno informace o pořádající cestovní kanceláři musí spotřebitel obdržet v okamžiku, kdy se na internetové stránce zobrazí podstatné informace o zájezdu – jako například cena zájezdu, místo pobytu (destinace), termín zahájení a ukončení zájezdu a cena zájezdu. Pakliže jsou podstatné informace o zájezdu – cena zájezdu, místo pobytu, termín zahájení a ukončení zájezdu a cena zájezdu uvedeny na různých úrovních internetových stránek, informace o tom, kdo organizuje zájezd, musí být uvedena na každé této úrovni. Jde především o to, aby se potenciální zákazník nemusel zdlouhavě „proklikávat“ různými vrstvami internetové stránky za účelem zjištění toho, kdo organizuje zájezd a kdo bude v případě uzavření smlouvy odpovědný za plnění ze smlouvy o zájezdu. Zjištění organizátora zájezdu je pro spotřebitele zásadní, neboť jen tak si může následně ověřit, že pořadatel zájezdu (cestovní kancelář) je řádně pojištěn pro případ úpadku. Předpokládáme, že toto opatření přispěje k vyšší ochraně spotřebitele (klienta cestovní kanceláře) a díky zvýšení informovanosti a orientaci na trhu cestovního ruchu i ke zvýšení důvěry zákazníků v nákupy online.“ 

Zákon dále nově upravuje podmínky udělení koncese pro Provozování cestovní kanceláře a oblast kontroly nad dodržováním zákona.

Nově dozor nad dodržováním vybraných ustanovení zákona provádí Ministerstvo pro místní rozvoj, obecní živnostenské úřady; dozor nad plněním povinností stanovených zákonem pojišťovnám, popř. bankám je svěřen České národní bance.

Nově jsou zákonem definovány správní delikty a přestupky a sankce (ty nemohou být ukládány formou blokového řízení).

Ministerstvo pro místní rozvoj může vedle vlastního řízení o deliktech i nadále podávat živnostenským úřadům návrhy na pozastavení či zrušení oprávnění v případě závažného porušení zákona (jedná se o případy porušení povinností, kdy cestovní agentura nesmí zprostředkovat prodej zájezdu pro osobu, která není cestovní kanceláří, cestovní kancelář je povinna po celou dobu provozování cestovní kanceláře mít uzavřenu smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku nebo mít sjednánu bankovní záruku, cestovní kancelář nesmí zprostředkovat prodej zájezdu pro osobu, která není cestovní kanceláří).

Podle přechodných ustanovení zákona smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku uzavřenou podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 29.12.2015), jsou účastníci této smlouvy povinni uvést do souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 159/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak se cestovní kancelář považuje za nepojištěnou. Pojištění záruky pro případ úpadku podle předchozí věty se musí vztahovat rovněž na již prodané a dosud neuskutečněné zájezdy, na zájezdy, které se uskutečnily pouze zčásti, a na zájezdy, u nichž vznikl zákazníkovi nárok na vrácení rozdílu mezi tím, co za zájezd zaplatil a hodnotou poskytnutého plnění, pokud cestovní kancelář tento nárok neuspokojila.

Obecní živnostenský úřad vyzývá všechny podnikatele podnikající v oblasti cestovního ruchu, aby se s novelou zákona č. 159/1999 Sb., tj. se  zákonem č. 341/2015 Sb., důkladně seznámili (znění zákona č. 341/2015 Sb. je možné nalézt na www.prostejov.eu).

Upozorňujeme na to, že pokud OŽÚ zruší dle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona živnostenské oprávnění pro závažné porušení zákona, vede to ke vzniku překážky provozování živnosti nejen pro zákon porušující subjekt, ale i pro všechny jeho statutáry  a dále i pro všechny další osoby, v nichž tyto zúčastněné osoby plní funkci statutárního orgánu. Jedná se tedy o velmi citelný a rozsáhlý zásah do práva provozovat živnost.

*) http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Pravo-Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Novela-zakona-c-159-99-Sb-o-obsahu-cinnosti-a-vy-(1)


Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova


Vytvořeno 6.1.2016 6:46:07 | přečteno 1593x | Anna Kajlíková
load