Úvodní strana > Aktuality archiv > Platba místního poplatku za komunální odpad

Platba místního poplatku za komunální odpad

TGM radnice

Poskytujeme kompletní informace o tom jak platit místní poplatek za komunální odpad v roce 2017.


Od 1. 1. 2017 platí na území města Prostějova vyhláška č. 6/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).

Dle této vyhlášky pro rok 2017 zůstává již pátým rokem výše sazby poplatku za komunální odpad stejná, a sice 600,-Kč na poplatníka. Osvobození a úlevy zůstaly zachovány ve stejném rozsahu jako v roce 2016 s jednou výjimkou, kdy po novu nárok na osvobození nemá poplatník, kterému byl poplatek uhrazen formou sociálních dávek.

V platnosti zůstává jednotný termín pro úhradu poplatku do 30. 6. 2017.

Poplatek pro rok 2017 je povinna uhradit fyzická osoba:

  • s trvalým pobytem v Prostějově,
  • cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen v Prostějově,
  • cizinec, který pobývá na území Prostějova přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  • cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Prostějova

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Způsob úhrady poplatku: 
1. Na pokladně Finančního odboru Magistrátu města Prostějova (lze platit i platební kartou). Pokladna se nachází v budově radnice na nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, v přízemí dv. č. 1.

Pokladna je otevřena:


  • v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin,

  • v úterý a ve čtvrtek od 8,00 do 16,00 hodin,

  • v pátek od 8,00 do 14,00 hodin.


2. Bezhotovostním převodem na účet statutárního města Prostějova č. 19-1505517309, kód banky 0800.
Při placení poplatku tímto způsobem je nutné uvést svůj variabilní symbol, což je údaj, který vám byl přidělen automatickým vygenerováním z registru poplatníků pro daný příjem. Přípustné je místo tohoto variabilního symbolu použít vaše rodné číslo s podmínkou uvedení specifického symbolu: 7023. V případě, že platbu provádíte jedním příkazem za více osob, je nutné oznámit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne odeslání platby údaje potřebné k identifikaci platby. Jedná se zejména o číslo účtu, ze kterého je platba hrazena, variabilní symbol, specifický symbol, částka, datum úhrady a dále jméno, příjmení a data narození všech osob, za které byl poplatek tímto způsobem uhrazen. Správce poplatku rozúčtuje tuto platbu samostatně na každého poplatníka.

3. Poštovní poukázkou

Poštovní poukázka, na které jsou uvedeny potřebné údaje i pro případnou bezhotovostní platbu, je automaticky zasílána pouze na základě písemného požadavku, a to vyplněním změnového formuláře. Poštovní poukázky můžete také získat osobně na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova.

4. Prostřednictvím SIPO
V případě placení poplatku tímto způsobem je nutné mít zřízené SIPO u České pošty, s.p. a vyplněný změnový formulář správce poplatku, který je nutno odevzdat na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova nejpozději do 30. 4. 2017.

Potřebné formuláře ke všem způsobům platby poplatku jsou k dispozici na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov a také na webových stránkách města Prostějova www.prostejov.eu

Odpovědnost za zaplacení poplatku

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

Správce poplatku vyměří poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

V případě, že nebude poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, bude správcem poplatku poplatek vyměřen platebním výměrem. Pokud i nadále nedojde k jeho úhradě, stává se tento platební výměr exekučním titulem pro vymáhání nedoplatku prostřednictvím exekuce.  

V případě dotazů k uvedené problematice placení místního poplatku, včetně sdělení variabilního symbolu, se můžete obrátit na referentky oddělení poplatků a plateb na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova:

Kateřinu Soldánovou, tel. č. 582 329 103, e-mail: katerina.soldanova@prostejov.eu
Jiřinu Kubovou, tel. č. 582 329 105, e-mail:
jirina.kubova@prostejov.eu


Magistrát města Prostějova
Finanční odbor
oddělení poplatků a plateb


Vytvořeno 21.2.2017 7:55:32 | přečteno 1647x | Anna Kajlíková
load