Úvodní strana > Aktuality archiv > Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova

Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova

TGM radnice 1

a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2017.

 

Za sledované období bylo dosaženo kladného salda příjmů a výdajů ve výši 113,307 mil Kč. Příjmy byly splněny oproti plánovaným na 56,78 %. Na plán 418,14 mil. Kč bylo dosaženo skutečnosti 484,72 mil. Kč. Výdaje byly splněny ve srovnání s celoročně rozpočtovanými pouze na 34,97 %, tj. byly nedočerpány o 115,35 mil. Kč. Tento parametr ovlivnila zejména kapitola  60 - rozvoj a investice, kde byly výdaje čerpány z objektivních důvodů pouze na 14,08 %. Patří mezi ně fakt, že v průběhu prvního pololetí byl plán investic navýšen o  více jak 100 mil. Kč a dosáhl hodnoty 315,9 mil. Kč. Je tedy logické, že na tyto nově zařazené akce nemohly být čerpány náklady. Navíc v prvním kvartále bývá s ohledem na klimatické podmínky čerpání nákladů nízké.

Rok 2017 je proinvestiční a rozpracovanost projektů a samotných akcí dává velmi dobrý předpoklad masivních investic pro rok 2018.

Daňové příjmy / sdílené daně a daň z nemovitosti / jsou indikovány v roce 2017 o 54,6 mil. Kč vyšší oproti roku 2016. Zde je na místě zdůraznit, že daň z nemovitosti není v Prostějově dlouhodobě zvyšována. Volné zdroje v trvalých peněžních fondech dosáhly hodnoty 164,8 mil. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti dosáhly hodnoty 69,9 mil. Kč. Vedení města, finanční odbor a finanční výbor  věnuje této problematice velkou pozornost a činí veškeré kroky, jež umožňuje stávající legislativa. Ta by měla být podle mého názoru přísnější a umožňující větší vymahatelnost.

Úvěrová angažovanost města je i nadále nulová.

Lesy města Prostějova, s.r.o. vykázaly zisk 5,27 mil. Kč / indikace do konce roku je 1,5 mil. Kč / a Domovní správa Prostějov, s.r.o. vykázala zisk ve výši 6,354 mil. Kč / indikace do konce roku je 2,6 mil. Kč /.

Výsledky hospodaření jsou nejen ve sledovaném období na velmi dobré úrovni. To by mohlo evokovat názor, že se jedná o samozřejmost. Nejde o samozřejmost. Je to výsledek práce. Práce s příjmy, výdaji, závazky a pohledávkami, finančními zdroji, potřebami zejména u dlouhodobě realizovaných záměrů, silnými stránkami a příležitostmi financí a analýzou finančního zdraví / ratingem /. Důraz je kladen na nastavení strategie hospodaření a financí  se zaměřením na stabilizaci, udržení finančního zdraví a čerpání dotačních titulů. Město Prostějov obhájilo při hodnocení finančního zdraví nejvyšší možnou známku AA, tedy výbornou. Výborná známka je u měst velmi vzácná.


Ing. Bedřich Grulich

Předseda finančního výboru 


Vytvořeno 11.10.2017 7:51:46 | přečteno 199x | Anna Kajlíková
load