Úvodní strana > Prodejci pyrotechnických výrobků pozor na změnu zákona!

Prodejci pyrotechnických výrobků pozor na změnu zákona!

Prodejci pyrotechniky zbystřete. Zákon o pyrotechnice doznává změn a je třeba se podle toho zařídit. Od 4. 9. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Tímto dochází mimo jiné i ke změně živnostenského zákona.

 

Je třeba upozornit na změny v živnostech. Novinkou je nová vázaná živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“. Nově se reguluje požadavkem na odbornou způsobilost nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4, který dosud spadal do režimu živnosti volné. Provádění ohňostrojných prací, které bylo podle dřívější právní úpravy regulováno v režimu koncesované živnosti „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“, se nově stává živností vázanou!
Nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie F1, F2, F3, T1 a P1 spadá i po změně právní úpravy do režimu živnosti volné.

Změna se týká také prodejců pyrotechniky. V přechodných ustanoveních, bod 4), týkajících se živnostenského zákona, se upravují činnosti prodejců pyrotechniky, hlavně nákup a prodej příslušných kategorií pyrotechnických výrobků (P2, T2, F4), po dobu od 4.9.2015 do 4.9.2016, následovně:

Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona trvalo oprávnění k provozování živnosti volné, mohou nakupovat, prodávat, ničit a zneškodňovat pyrotechnické výrobky kategorií P2, T2, a F4 na základě stávajícího oprávnění po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona. Pokud hodlají tuto činnost dále provozovat i po uplynutí uvedené doby, jsou povinni ohlásit vázanou živnost nejpozději v poslední den uvedené lhůty, z důvodu, že 4.9.2016 vychází na neděli, tak posledním dnem lhůty se stává pondělí 5.9.2016. Živnost mohou ohlásit v úplném znění předmětu podnikání, nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání. Zároveň jsou povinni doložit požadovanou odbornou způsobilost stanovenou pro příslušný rozsah předmětu podnikání dané živnosti. Právní úprava tedy připouští, aby na základě přechodných ustanovení podnikatel, který provozoval volnou živnost, získal nejen oprávnění k provozování nákupu, prodeje, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků daných kategorií, ale i oprávnění k provádění ohňostrojných prací, a to bez správního poplatku (bod 5 přechodných ustanovení). Vznik práva provozovat danou živnost bude dnem ohlášení živnosti. Nicméně v obou případech musí podnikatel doložit příslušnou odbornou způsobilost a provádění ohňostrojných prací bude oprávněn provozovat až od řádného ohlášení živnosti (pokud se na něj ovšem nevztahuje úprava podle bodu 3 přechodných ustanovení). V případě, že podnikateli trvá oprávnění k provozování ohňostrojných prací (viz bod 3 přechodných ustanovení), bude se vznik oprávnění primárně odvíjet od vzniku oprávnění k provozování ohňostrojných prací a na ohlášení živnosti podle bodu 4 přechodných ustanovení bude pohlíženo jako na ohlášení změny rozsahu předmětu podnikání.

Pro účely zákona č. 206/2015 Sb. se rozumí:
a) pyrotechnickým výrobkem výrobek obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí,
b) zábavní pyrotechnikou pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům,
c) divadelní pyrotechnikou pyrotechnický výrobek určený pro použití na scénách uvnitř budov i na venkovních scénách, včetně filmových a televizních produkcí,
d) pyrotechnickým výrobkem pro použití ve vozidle součást bezpečnostního zařízení ve vozidle, která obsahuje pyrotechnické látky používané k aktivaci tohoto nebo jiného zařízení.

Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:
a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4,
b) divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2,
c) ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2.

(Jiří Kratochvíl, vedoucí oddělení registrace, Odboru obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Prostějova)

Vytvořeno 10.9.2015 7:00:00 | přečteno 498x | Anna Kajlíková
load