Program

TGM radnice nová (2)

113. schůze Rady města Prostějova, která se bude konat v úterý dne 31. 7. 2018 od 11:00 hod. v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 31. 7. 2018

3. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise pro nákup uměleckých děl z 18. 7. 2018

4. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie

5. Návrh změny organizační struktury Finančního odboru

6. ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče

7. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Dny okresu Šroda

2 Nákup uměleckého díla

3 Schválení poskytnutí členského příspěvku spolku Prostějov olympijský, z. s.

4 ROZOP kapitoly 12 – Krizové řízení

8. Záležitosti Finančního odboru:

1 Příprava na sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019

2 Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2020 až 2023

3 Inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31. 12. 2018

4 Pokyn zřizovatele č. 1/2018 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova

– Odpisování dlouhodobého majetku

5 Pokyn zřizovatele č. 2/2018 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova

– Vyúčtování účelově určeného příspěvku z rozpočtu zřizovatele

6 Pokyn zřizovatele č. 3/2018 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova

– Doplňková činnost

7 Nabídka na zhodnocování volných finančních prostředků společností PPF banka a. s.

9. Záležitosti Odboru dopravy:

1 ROZOP kapitoly 41 – doprava (úhrada vícenákladů v MHD spojených se snížením

vybraných druhů jízdného v MHD)

2 ROZOP kapitoly 41 – doprava (studie úpravy prostoru před bránou hřbitova)

10. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (kopírka)

2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (notebook)

3 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (Firewally a monitoring sítě)

11. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV-18-21-36 (Klub stomiků Prostějov)

2 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - jednorázová akce (LIPKA, z.s.)

3 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci

12. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – DDM Prostějov

2 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním

městem Prostějovem

3 Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel - ředitelka MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23

4 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a z počtu žáků ve třídách ZŠ

5 Souhlas zřizovatele s realizací stavební opravy nad 400 tis. Kč MŠ Šárka a MŠ Moravská

6 Žádost o souhlas s převodem z RF do FI MŠ Smetanova a MŠ Šárka

7 Žádost o úpravu rozpočtu MŠ Smetanova

8 Žádost RG a ZŠ města PV o souhlas s přijetím účelově určených finančních darů

9 Žádost ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím daru

10 Žádost ZŠ Dr. Horáka o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

11 Žádost ZŠ Kollárova o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

12 Žádost Městské knihovny Prostějov o souhlas s nabytím majetku

13 Dotace 2018 - oblast kultury (jednorázová akce - Mgr. Lenka Copková)

14 Dotace 2018 - oblast kultury (celoroční činnost -Vlastenecké sdružení antifašistů ČR)

15 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport 

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Schválení dokumentu Smart Prostějov - Manuál chytrého města (prezentace zaměstnanců ORI)

2 Informace o poskytnutí dotace z IROP na projekt „Obnova Národního domu v Prostějově“

3 Schválení uzavření nájemní smlouvy a zřízení služebnosti na částech pozemku p. č. 8091

v k. ú. Prostějov

  4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (SZŠ – výměna oken a oprava podlah v učebnách)

  5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity)

  6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (rekonstrukce skateparku v Prostějově)

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

  1 MANTHELLAN a.s. – vrácení části úhrady za užívání nemovitostí dle Nájemní smlouvy  č. 2010/50/274  ze dne 22.12.2010

  2 Revokace usnesení ZMP č. 16173 ze dne 05.09.2016 a bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 6319/1 v k.ú. Prostějov

  3 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu na Husově nám. 91 v Prostějově

  4 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 6055/53 v k.ú. Prostějov

  5 Schválení výpůjčky částí pozemků p.č. 7761 a p.č. 7762, oba v k.ú. Prostějov

  6 Ukončení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2009/16/406 ze dne 21.01.2010  a vyhlášení záměru bezúplatného převodu částí pozemků v k.ú. Ptení

  7 Ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2017/50/461 ze dne 09.11.2017 dohodou a vyhlášení záměru  pronájmu části pozemku p.č. 7781/1 v k.ú. Prostějov

  8 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nebo pronájmu části pozemku p.č. 5999/7 v k.ú. Prostějov

  9 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 7593/1 a p.č. 5051, oba v k.ú. Prostějov a vyhlášení  záměru pronájmu částí pozemků p.č. 7593/1 a p.č. 5051, oba v k.ú. Prostějov

  10 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 106/2 a části pozemku p.č. 105/4, oba v k.ú. Krasice

  11 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 6551/1, p.č. 6552/1, p.č. 6553/1 a p.č. 6554/1,  vše v k.ú. Prostějov

  12 Vyhlášení záměru prodeje pozemků st. p.č. 67 a p.č. 64/2, oba v k.ú. Čechůvky

  13 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 587/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova

  14 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Prostějov

  15 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7824 v k.ú. Prostějov

  16 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 7790 a p.č. 7791/1, oba v k.ú. Prostějov

  17 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7738 v k.ú. Prostějov

  18 Vyhlášení záměru směny pozemků na ulici J. B. Pecky v Prostějově

  19 Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 345 v k.ú. Čechovice u Prostějova za pozemky p.č. 352 v k.ú. Čechovice u Prostějova a p.č. 6560/4 v k.ú. Prostějov

  20 Výkup pozemků p.č. 3965/1, p.č. 3965/2, p.č. 3966/1 a p.č. 3966/2, v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50

  21 Výkup pozemků p.č. 7558/5 a p.č. 7558/6, oba v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50

  22 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu II. čtvrtletí 2018

  23 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

  24 ROZOP kapitol 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba  majetku města

15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

  1 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání č. 706 v domě na ul. J. V. Myslbeka 4284/17

  2 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání č. 808 v domě na ul. Polišenského 4467/3

  3Schválení pronájmu nebytového prostoru č. 120 na ul. Fanderlíkova 393/38

  4 Žádost o započítání oprav na vlastní náklady – výměna dlažby v prodejně Tabák  na nám. T. G. Masaryka 19

 16. Bytové záležitosti:

1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

  17. Různé

  18. Závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno 26.7.2018 11:38:42 | přečteno 413x | Mgr. Jana Gáborová
load