Úvodní strana > Aktuality archiv > Prostějov se pustí do II. změny územního plánu

Prostějov se pustí do II. změny územního plánu

o_radnice-malinka-1.jpg

Stavební úřad, oddělení územního plánování oznamuje zahájení veřejného projednávání upraveného a posouzeného návrhu II. změny územního plánu Prostějov a vyhodnocení vlivu II. změny na udržitelný rozvoj území.

 

Veřejné projednávání s odborným výkladem se uskuteční 3. prosince 2015 v kulturním sále Duha ve Školní ulici 4. Upravený a posouzený návrh II. změny územního plánu a vyhodnocení vlivu II. změny na udržitelný rozvoj území je vystaven k nahlédnutí od 15. října 2015 do 10. prosince 2015 na stavebním úřadu Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování, budova B, 3. patro, dveře č. 402 a na webových stránkách města – https://www.prostejov.eu/su
V souladu s par. 52 a 53 stavebního zákona může každý uplatnit své připomínky k návrhu ÚP Prostějov nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitku, ve které musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Stanoviska, námitky a připomínky je možno uplatnit na adrese:
Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování, T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov. K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydávání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Vytvořeno 22.10.2015 7:00:00 | přečteno 359x | Anna Kajlíková
load