Úvodní strana > Aktuality archiv > Rekonstrukce kulturního domu postupuje do další fáze

Rekonstrukce kulturního domu postupuje do další fáze

Společenský dům

Město Prostějov v příš­tích týdnech rozhodne, jakou cestou půjde dál při rekonstrukci Kulturního a společenského centra. Na výběr má tři varianty, které pro něj vypracovali odbor­níci.

Již nyní o nich vedení města jedná se zastupitel­skými kluby. Právě zastupi­telstvo by mělo na svém za­sedání 23. února o celé věci definitivně rozhodnout.

„Vybíráme si ze tří va­riant řešení. První je mi­nimalistická a počítá jen s nejnutnějšími opravami. Druhá řeší současný stav technického zařízení budo­vy a podstatné změny nutné pro další využívání centra k jeho účelům. Tou třetí je pak generální rekonstruk­ce,“ říká náměstek primáto­ra zodpovědný za investice Jiří Rozehnal.

Vedení města se přiklání ke druhé variantě. Ta kalku­luje s náklady ve výši zhruba 200 milionů korun. 

„Díky ní by naše Kasko mohlo slou­žit městu Prostějovu další desítky let,“ uvádí primátor František Jura. Kulturní dům by v takovém případě prošel rekonstrukcí střešního pláště, dostal by nová sociální zaří­zení, vzduchotechniku, vy­tápění, klimatizaci, osvětlení a ozvučení. Obnovou by pro­šly všechny podlahy a moder­nizace by čekala také šatny. Byly by také vyřešeny poža­davky na požární bezpečnost.

Únorový výběr varianty rekonstrukce městu umožní nechat vypracovat projekto­vou dokumentaci, na což ná­sledně naváže také výběrové řízení na dodavatele samot­né stavby. „Stavební práce by se tak mohly rozběhnout buď na podzim letošního roku, nebo nejpozději na jaře 2022,“ říká primátor Jura.

Podle náměstka primá­tora Jiřího Rozehnala je v případě takto rozsáhlé a finančně náročné akce namístě přemýšlet o zdroji financování mimo běžné příjmy města. 

„Připravuje­me se na možnost externí­ho financování. Naše měs­to je na tom dlouhodobě finančně velmi dobře a pro banky bychom byli velmi zajímavým klientem. Pení­ze bychom proto mohli zís­kat za výhodných podmí­nek,“ dodává Jiří Rozehnal.


Ilustrační foto: MMPv
Vytvořeno 26.1.2021 7:09:50 | přečteno 370x | Anna Kajlíková
load