Úvodní strana > Aktuality archiv > REMOSTAV a.s. – o prominutí části smluvní pokuty rozhodnou zastupitelé

REMOSTAV a.s. – o prominutí části smluvní pokuty rozhodnou zastupitelé

Remostav mapka

Několik let už trvá spor mezi Statutárním městem Prostějovem a společností REMOSTAV ohledně porušení smlouvy, kterou se firma zaručila, že nejpozději do 10.10.2012 postaví multifunkční lázeňský areál s hotelem a kongresovým centrem. 

 

Vývojem situace se zabývala Rada města Prostějova, která doporučuje zastupitelům schválit prominutí části smluvní pokuty za prodlení a zpětvzetí žaloby.

„Dáváme ke zvážení zastupitelům podmínky tohoto kroku. Ty hovoří o výši prominuté části pokuty a podmínkách zpětvzetí žaloby. Věříme, že tento postup směřuje k vyřešení dlouhodobého sporu,“ nastínil náměstek primátorky Jiří Pospíšil a doplnil podrobnosti:

Výše prominuté části smluvní pokuty bude vyčíslena jako rozdíl mezi celkovou výší splatné smluvní pokuty ke dni právních účinků vkladu a částky 2,5 milionu korun. Společnost REMOSTAV a.s. uzná smluvní pokutu za prodlení co do důvodu a výše a část smluvní pokuty, která nebude prominuta, ve výši 2,5 milionu korun a uhradí ji před podpisem dohody o prominutí dluhu. V termínu do 30.06.2017 budou pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, zapsány v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Prostějova, a to bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva. Do doby uzavření dohody o prominutí dluhu bude předmětná záležitost ošetřena smlouvou o budoucí dohodě o prominutí dluhu.

Zpětvzetí žaloby podané Statutárním městem Prostějovem na určení neexistence zástavních práv a žaloby na uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu bude řešeno tak, že do konce letošního roku bude trojice pozemků zapsána v katastru nemovitostí bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva, vyjma předkupního práva Statutárního města Prostějova. Ve stejné lhůtě bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností REMOSTAV a.s., uzavřena smlouva o budoucí dohodě o prominutí dluhu.

Spor vznikl poté co firma REMOSTAV nepostavila smluvně dohodnutý areál a lhůta 5 let ode dne podpisu Kupní smlouvy marně uplynula dne 10.10.2012. Statutární město Prostějov vyzývalo opakovaně společnost REMOSTAV a.s. k zaplacení smluvní pokuty, která dnes činí 8.400.000 Kč a každý další měsíc prodlení se splněním závazku společnosti REMOSTAV a.s. nebo Sportovního klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. zvyšuje o 200.000 Kč. Po řadě jednání následoval soudní spor proti společnosti REMOSTAV a.s. o zaplacení smluvní pokuty a v září 2015 byla soudem nařízena mediace.

„Koncem měsíce března 2016 navštívil primátorku Alenu Raškovou předseda výkonného výboru spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. a zároveň předseda dozorčí rady společnosti REMOSTAV a.s., Tomáš Ohlídal s návrhem řešení předmětné záležitosti. Nabídl, že spolek Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. převede Statutárnímu městu Prostějovu trojici pozemků, za kupní cenu ve výši 3.801.700 Kč , to znamená za kupní cenu, za kterou byly pozemky v roce 2007 převedeny společnosti REMOSTAV a.s.  za podmínky, že Statutární město Prostějov promine společnosti REMOSTAV a.s. celou smluvní pokutu za prodlení,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Podle jeho slov, předpokladem pro převod pozemků v k.ú. Krasice do vlastnictví Statutárního města Prostějova je odstranění poznámky o nařízení předběžného opatření zapsané v katastru nemovitostí. K zániku předběžného opatření dojde poté, co bude ze strany Statutárního města Prostějova vzata zpět žaloba proti spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. na uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu.


Mapka pozemků: MMPv

Remostav mapka

Vytvořeno 4.5.2016 7:33:53 | přečteno 516x | Anna Kajlíková
load