Úvodní strana > Prostějov vyhlašuje soutěž o logo města!

Prostějov vyhlašuje soutěž o logo města!

logo-ilustr-foto-rotator.jpg

Statutární město Prostějov
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e veřejnou soutěž

VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA PROSTĚJOVA

1. Identifikačníúdaje vyhlašovatele

Název vyhlašovatele

statutární město Prostějov

Sídlo IČ

T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, PSČ 796 01 00288659

DIČ
Zastoupené

CZ 00288659
Miroslavem Pišťákem, primátorem

Kontaktní osoba Kateřina Kimlová, Dis., Odbor kancelář primátora, tel: 582329728
vyhlašovatele email: katerina.kimlova@prostejov.eu

2. Popis předmětu soutěže
Předmětem této dvoukolové soutěže je vytvoření loga a logotypu statutárního města Prostějova (dále jen „město“), které budou základem pro komplexní vizualizaci města. Logo i logotyp by měly být jednoduché, originální a nezaměnitelné a použitelné i samostatně. Logo a logotyp budou užívány na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách, webových prezentacích apod.
Logo bude sestávat z grafického symbolu. U logotypu bude logo doplněno slovem.

3. Účastníci soutěže
Soutěž je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) může být kterákoliv fyzická či právnická osoba, s výjimkou členů hodnotící komise.

4. Podmínky soutěže
V prvním kole soutěžící odevzdá své návrhy loga a logotypu města Prostějova jako nehmotný výsledek své činnosti v papírové formě na formátu A4 v základním barevném a černobílém provedení (negativ – pozitiv) v rozměru 15 x 15 cm a ve zmenšení na minimální rozměr 1,5 x 1,5 cm. K návrhu loga a logotypu soutěžící přiloží vyplněnou přihlášku podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 těchto podmínek.
Každý soutěžící může podat maximálně 3 návrhy loga a logotypu, každý z návrhů bude posuzován samostatně.
Soutěžící ke každému návrhu připojí krátkou písemnou informaci o tom, co chtěl svou prací zdůraznit, jaká je symbolika návrhu ve vztahu k městu.
Předložením přihlášky spolu se soutěžním návrhem vyslovuje soutěžící souhlas s podmínkami této soutěže a s bezúplatným vystavením jeho soutěžního návrhu i s jeho publikováním pro účely propagace soutěže na náklady vyhlašovatele. Tímto nejsou dotčena autorská práva soutěžícího k jeho dílu.

Návrhy splňující všechny náležitosti těchto podmínek a doručené v níže uvedeném termínu budou posouzeny pětičlennou hodnotící komisí a následně předloženy Radě města Prostějova, která vybere maximálně 5 návrhů a tyto postoupí do druhého kola soutěže.
Postup do druhého kola bude vybraným autorům písemně oznámen kontaktní osobou vyhlašovatele.
Ve druhém kole jsou soutěžící povinni své návrhy dopracovat a předložit takto:
a) návrhy na formátu A4 barevné i černobílé dopracované podle případných požadavků Rady města Prostějova,
b) návrhy v elektronické formě na nosiči CD/DVD ve formátu PDF,
c) požadované návrhy praktické aplikace loga:
o hlavičkový papír (barevná i černobílá verze),
o hlavičkový papír města obsahujícím adresu magistrátu, telefon, e-mail, webovou adresu, IČO, logo,
o vizualizace formuláře (poslouží jako vzor pro sjednocení vzhledu elektronických formulářů města),
o obálka ve formátu C6,
o vizitky,
o šablona prezentace PowerPoint,
o vizualizace použití k potisku propagačních předmětů (hrnek, propiska, přívěšek, tričko),
d) podepsaný návrh smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto vyhlášení,
e) soutěžící ve druhém kole předloží případné reference.
Návrhy přijaté ve druhém kole budou posouzeny hodnotící komisí a doporučení vítězného návrhu bude předložen radě města k rozhodnutí.
Vítězem soutěže je soutěžící, jehož návrh bude radou města vyhodnocen jako nejlepší. Všem autorům soutěžícím ve druhém kole bude výsledek soutěže písemně oznámen.

V případě, že žádný z předložených návrhů nedosáhne předpokládané úrovně a tím nesplní podmínky soutěže, vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž ukončit bez určení vítěze.
Vyhlašovatel soutěže vyhlásí výsledek soutěže nejpozději do 31. 10. 2013.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo návrhy soutěžícím nevrátit.
Tato veřejná soutěž se řídí § 847 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Lhůta a místo pro podání návrhů
Návrhy do prvního kola mohou uchazeči doručit poštou na adresu: Statutární město Prostějov, Nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, PSČ 796 01 nebo osobně do Regionálního informačního centra na Pernštýnském nám. 176/8 v Prostějově (dále RIC) v zalepené obálce s označením „SOUTĚŽ 1. KOLO - Logo města Prostějova“ a „Neotvírat“ v termínu do 31. 5. 2013, 12.00 hodin. Návrhy je nutné doručit vyhlašovateli ve stanovené lhůtě, na pozdě zaslané návrhy nebude brán zřetel.
Návrhy do druhého kola mohou vybraní soutěžící doručit poštou na adresu: Statutární město Prostějov, Nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, PSČ 796 01 nebo osobně do RIC v zalepené obálce s označením „SOUTĚŽ 2. KOLO - Logo města Prostějova“ a „Neotvírat“ v termínu do 31. 7. 2013, 12.00 hodin.
Za okamžik převzetí návrhu vyhlašovatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou nebo RIC.
Provozní doba RIC:
pondělí až pátek: 8.00 – 17.00 hod.
sobota a neděle: 9.00 – 12.00 hod.

6. Náklady soutěžících na účast, určení výše ceny
Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Soutěžící, jehož návrh podle hodnocení, provedeného Radou města Prostějova, splní požadované podmínky soutěže a postoupí do druhého kola soutěže, obdrží od vyhlašovatele peněžní dar ve výši 5000 Kč za jeho soutěžní návrh.
Autorovi vítězného návrhu bude vyplacen po uzavření smlouvy autorský honorář ve výši 30 000,- Kč za vytvoření díla a udělení svolení k jeho užití v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů. Honorář bude vyplacen do 30 dnů po podpisu smlouvy.Příloha č. 1
Přihláška do soutěže na vytvoření loga a logotypu statutárního města Prostějova

Jméno a příjmení

 

Adresa

 

Telefon

 

E-mail

 

Soutěžící autorský kolektiv/právnická osoba

Název/Firma

 

Adresa sídla

 

Statutární zástupce

 

IČ, DIČ

 

Kontaktní osoba

 

Telefon

 

E-mail

 

Prohlašuji, že přihlašuji vlastní originální návrh a k přihlášce přikládám................. ks soutěžního díla
dle podmínek soutěže.
Podpisem přihlášky vyslovuji souhlas:
•s bezúplatným vystavením svého soutěžního návrhu a s jeho publikováním pro účely propagace soutěže na náklady vyhlašovatele,
•se zveřejněním svých údajů, případně smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

V ………………….. dne ……

......................................................................
podpis soutěžícího

 

Přihlášku ve formátu doc. naleznete ikona souboruzde (34 kB)

 

Startuje soutěž na vytvoření loga a logotypu města
Rada města vyhlásila veřejnou soutěž na vytvoření loga a logotypu města Prostějova. Předmětem této dvoukolové soutěže je vytvoření grafických návrhů, které budou základem pro komplexní vizualizaci města. Návrhy by měly být jednoduché, originální, nezaměnitelné a použitelné i samostatně. Logo a logotyp budou užívány na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách, webových prezentacích a podobně.
„Logo bude sestávat z grafického symbolu. U logotypu bude logo doplněno slovem,“ vysvětlila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.
Vytvoření a zavedení loga města do praxe je potřebná věc. O jeho významu hovoří fakt, že k zavedení jednoduchého grafického symbolu se přiklání stále více i řada menších měst. Přitom Prostějov je posledním mezi statutárními městy, jež logo nemá.
Protiargumentem může být tvrzení, že máme znak města a ten stačí. Použití znaku města však podléhá zákonu o obcích. „Pokud tedy chce například pořadatel kulturní akce využít znak města, musí podat žádost, kterou schvaluje rada města. Zatímco logo města je zájemcům při splnění určitých předem daných podmínek vizuálního stylu volně k dispozici,“ argumentovala náměstkyně Hemerková. Znak města dnes má určitou vážnost, je užíván s rozvahou a především by měl podtrhovat důležitost oficiálních věcí, ať již jde o slavnostní nebo úřední akty. Jeho běžné užívání znak města degraduje.
„Další věc, kterou je nutné vzít v potaz, je grafická náročnost našeho znaku, která snižuje rozsah jeho využití například na malých předmětech nebo v černobílé verzi,“ upozornila Ivana Hemerková.
Je známo, že ideální logo města posiluje identifikaci obyvatel s městem a povzbuzuje patriotismus. Logo by mělo být hlavním prvkem otevřeného systému komunikace, jak s občany města, tak jako komerční komunikace při propagaci města (marketing, cestovní ruch). To heraldický erb nemůže splnit - obsahově i prostě prakticky.
„Zavedením loga Prostějov získá kvalitní jednotící marketingový nástroj pro posílení vlastní prezentace návštěvníkům a investorům a zároveň zjednodušující komunikaci s vlastními občany,“ zdůvodnila náměstkyně Hemerková.

Vytvořeno 7.3.2013 6:00:00 | přečteno 657x | Mgr. Jana Gáborová
load