Úvodní strana > Aktuality archiv > Samostatní likvidátoři pojistných událostí budou potřebovat živnost

Samostatní likvidátoři pojistných událostí budou potřebovat živnost

TGM radnice

Důvodem změny je nabytí účinnosti zákona č. 171/2018 Sb., kterým se mj. novelizuje i živnostenský zákon.


Živnostenský úřad upozorňuje osoby, které dosud vykonávají činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí na základě oprávnění dle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, že od 1. prosince 2018 se tato činnost stává vázanou živností, která podléhá ohlašovací povinnosti a musí být doložena odbornou způsobilostí, a to středním vzděláním s maturitní zkouškou.

Důvodem této změny je nabytí účinnosti zákona č. 171/2018 Sb., kterým se mj. novelizuje i živnostenský zákon. Přechodná ustanovení cit. zákona umožňují současným samostatným likvidátorům pojistných událostí provozovat tuto činnost na základě původního oprávnění do 1. března 2019.

Ohlášení živnosti „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“ lze provést u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Ten u podnikatele ověří všeobecné podmínky provozování živnosti. Podnikatel k tomuto ohlášení doloží doklad odborné způsobilosti - maturitní vysvědčení (originál nebo notářsky ověřenou kopii). Obor vzdělání není specifikován a pro prokázání odborné způsobilosti je tedy rozhodné, že ohlašovatel živnosti doloží doklad o dosažení požadovaného stupně vzdělání. Zároveň musí prokázat, že měl povolení k činnosti podle zákona č. 38/2004 Sb., tím je osvědčení o zápisu do registru samostatných likvidátorů pojistných událostí vydané Českou národní bankou (dále jen ČNB).

Osvědčení o zápisu musí obsahovat identifikační údaje, číslo, pod kterým byla osoba zaregistrována, označení registru a uvedení adresy, kde lze ověřit její zápis do registru,  a je opatřeno otiskem kulatého razítka ČNB a podpisy dvou pověřených zaměstnanců ČNB s uvedením jejich jména, popř, jmen, příjmení  a funkce. Pokud podnikatel prokáže, že uvedenou činnost vykonával před nabytím účinnosti zákona č. 171/2018 Sb., a ohlásí předmětnou živnost v období od 1. prosince 2018 do 1. března 2019, pak tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.

Jestliže po 1. březnu 2019 současní likvidátoři budou vykonávat výše zmíněnou činnost bez živnostenského oprávnění, pak se dopustí přestupku neoprávněného podnikání. Osobám, které provozují činnost, aniž by měly vyřízené živnostenské oprávnění k vázané živnosti, může živnostenský úřad, po předchozí kontrole uložit pokutu až do výše tři čtvrtě milionu korun.

Vyloučena ze živnostenského zákona bude i nadále dle § 3 odst. 3 písmeno a) živnostenského zákona - „Činnost pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění.

 

Zdroj: Odbor obecní živnostenský úřad MMPv

Ilustrační foto: MMPv

 


Vytvořeno 20.11.2018 7:06:37 | přečteno 890x | Anna Kajlíková
load