Úvodní strana > Aktuality archiv > Schůze Rady města Prostějova

Schůze Rady města Prostějova

TGM radnice

75. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 6. 6. 2017 od 11:00 hodin.


P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 6. 6.2017

3. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 17. 5. 2017

4. ROZOP kapitoly 13 – městská policie

5. Informace - Výkup pozemků pro severní obchvat

6. Dotace 2017:

1 oblast sociální – celoroční činnost (Společnost Podané ruce o.p.s.)

2 Odbor rozvoje a investic – Tenisový klub Prostějov, spolek

3 oblast sportu – jednorázová akce (Dalibor Nenál) 

4 oblast sportu (celoroční činnost) 

5 oblast sportu (jednorázové akce)

7. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „ Den

s hasiči Čechovice“ pořádaný v areálu za Sokolovnou v Čechovicích

8. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení „Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově“ – informace

o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele

2 Zadávací řízení „Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO - MŠ Žešov, Prostějov“ - informace

o průběhu řízení a návrh na vyloučení účastníka a výběr dodavatele

3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOV“ - zahájení řízení

9. Záležitosti Finančního odboru:

1 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her

2 Zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2017

10. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 Schválení dokumentace ISVS Statutárního města Prostějova

2 Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

č. TP/MIS/Prostějov

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Návrh specializačního příplatku ředitelce MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a

2 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic,

schválení čerpání fondu investic MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 na vybavení školní zahrady

3 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport (navýšení investičního a neinvestičního příspěvku

ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov)

4 ROZOP kapitoly - 20 školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14)

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Informace o poskytnutí dotace z OPŽP na akci Rozšíření biokoridoru Hloučela, 1. etapa

2 Rekonstrukce ulice Plumlovská, Prostějov – přeložky plynovodů

3 Městský hřbitov - urnové hroby III. etapa – PD (kolumbária)

4 Rozhodnutí o realizaci vitráže v divadelním sále Národního domu v Prostějově

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nový park jih Okružní - převod položek)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (SOŠp a SOUs Lidická 4 - převod položek)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sociální zařízení v ND - převod položek)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rozšíření biokoridoru Hloučela)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion - rekonstrukce)

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Kostelecká)

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Informace o dalším postupu u sedmi vybraných nemovitostí, u kterých byla provedena pasportizace

2 Muzeum a galerie Prostějov p. o. – žádost o odstranění havarijního stavu odpadní kanalizace

3 Prodej pozemku p. č. 85/24 v k. ú. Krasice

4 Schválení pronájmu dvou částí pozemku p. č. 7893/4 v k. ú. Prostějov

5 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 3443/6 v k. ú. Prostějov

6 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7763 v k. ú. Prostějov

7 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7767 v k. ú. Prostějov

8 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7781/1 v k. ú. Prostějov

9 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Domamyslice

10 Vyhlášení záměru výpůjčky nebytových prostor v objektu Žešov č. p. 39

11 Zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 7993 v k. ú. Prostějov

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Schválení pronájmu PSP č. 187 na Pernštýnském nám. 4

2 Schválení pronájmu PSP č. 717 na Pernštýnském nám. 4

3 Schválení pronájmu PM č. 720 na Pernštýnském nám. 4

15. Různé

 

16. ZávěrRNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města ProstějovaVytvořeno 2.6.2017 8:41:34 | přečteno 170x | Anna Kajlíková
load