Úvodní strana > Aktuality archiv > Schůze Rady města Prostějova

Schůze Rady města Prostějova

TGM radnice

se bude konat dne 16. 8. 2018 v zasedací místnosti primátorky.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Dotace 2018 - oblast školství - celoroční činnost (Otčenáškovi)
2 Dotace 2018 - oblast školství - celoroční činnost – nedoporučené
3 Dotace 2018 - oblast školství - jednorázová akce – nedoporučené
4 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - ředitelky - MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23
5 Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018-2022
6 Revokace části usnesení č. 8056 odvod z FI a úprava rozpočtu ZŠ Valenty
7 Žádost o schválení čerpání FI Sportcentra – DDM
8 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o souhlas s převodem z RF do FI
9 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o souhlas s nabytím majetku
10 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov o souhlas s nabytím majetku
11 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
12 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
13 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport
3. Příprava zasedání zastupitelstva města (ústní zpráva)

4. Záležitosti komisí rady:
 1 Návrh odměn členům výborů a komise zastupitelstva města
 (materiál bude členům rady zaslán dodatečně)

5. Schválení názvu výstavních prostor v zámku

6. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov

7. Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice

8. ROZOP kapitoly 21 – sociální věci

9. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 Udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů při pořádání
„XXXVI. Prostějovských hanáckých slavností 2018“ na nám. T. G. Masaryka
2 Vysoké Tatry – 100 společných let
3 Zdravé město a MA21 – Výsledek výzkumu Spokojenosti obyvatel s místním společenstvím v Prostějově
4 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora
5 ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení
10. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „DDM Vápenice 9, Prostějov
– přístavba tělocvičny“
2 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce požární
zbrojnice Vrahovice“

11. Záležitosti Finančního odboru:
1 Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených
a založených právnických osob k 30. 6. 2018
2 Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019
3 Revokace usnesení rady č. 8419 z 15. 05. 2018 (dotace NÁRODNÍMU DOMU)

12. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:
1 Vydání III. změny Územního plánu Prostějov
2 Vydání IV. změny Územního plánu Prostějov
3 ROZOP kapitoly 62 - územní plánování a památková péče

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 Rekonstrukce ulice Plumlovská – SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2018/00153
2 Dotace 2018 - TJ Sokol I Prostějov
3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Koupaliště Vrahovice - přesun položek)
4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Reinvestice – přesun položek)
5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Čechovická – PD)
6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnitroblok Kostelecká 33 - 37)
7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace sídliště Šárka)
8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunitní dům Sušilova)

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Dodatek č. 2 Smlouvy pro správu, opravy a údržbu místních komunikací
ve městě Prostějov – cykloboxy
2 Revokace usnesení rady č.8705 z 31. 07. 2018 a vyhlášení záměru prodeje pozemků
p. č. 6551/1, p. č. 6552/1, p. č. 6553/1 a p. č. 6554/1 vše v k. ú. Prostějov
3 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o souhlasu s umístěním
a realizací stavby komunikace (včetně chodníku) na částech pozemků v k. ú. Domamyslice
4 Souhlas se zatížením pozemků v sektoru A průmyslové zóny věcným břemenem
5 Vyhlášení záměru směny části pozemku p. č. 345 v k. ú. Čechovice u Prostějova
za pozemky p. č. 352 v k. ú. Čechovice u Prostějova a p. č. 6560/4 v k. ú. Prostějov
6 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 8004 v k. ú. Prostějov
7 Výkup pozemku p. č. 7330 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
8 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (vybavení Sušilova ul.)
9 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (pamětní deska Strom svobody)

15. Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 237 v DS na ul. Vrahovická 83

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 13.8.2018 13:46:57 | přečteno 219x | Anna Kajlíková
load