Úvodní strana > Aktuality archiv > Schůze Rady města Prostějova

Schůze Rady města Prostějova

TGM radnice nová (7)

Konat se bude v úterý dne 13. 11. 2018 od 10:00 hod. v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

 P r o g r a m : 


1. Zahájení, schválení programu

2. Předání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Prostějova Vojtěchu Burdovi

3. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 13. 11. 2018

4. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie

5. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 Delegování zástupce do Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska

6. Záležitosti Finančního odboru:
 1 Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2019 – III. verze
 2 ROZOP kapitoly 70 – Finanční

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Zřízení komisí Rady města Prostějova
2 Dostupnost podkladů pro členy zastupitelstva města
3 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace zabezpečovacích systémů města Prostějova“ a návrh na výběr dodavatele (materiál bude členům rady zaslán 9. 11. 2018)

8. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:
1 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení

9. Záležitosti Odboru informačních technologií:
1 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (Webové stránky pro www.klubduha.cz)
2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (pořízení 35 ks notebooků pro zastupitele)

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 ROZOP kapitoly 71 – sociální fond
2 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport
3 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov o úpravu finančního plánu neinvestičních výdajů

11. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 Informace o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 „Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov, III. etapa“
2 Přivaděč do průmyslové zóny - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů
3 Dotace - Odbor rozvoje a investic – TJ Sokol Čechovice
4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

12. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Vytvoření pracovní skupiny – realizace Bikesharingu (sdílení jízdních kol)
2 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 587/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova
3 Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 6083/1, p.č. 6169/107, p.č. 7835/1, p.č. 6034/3 a p.č. 7842, vše v k.ú. Prostějov
4 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 6055/44 v k.ú. Prostějov
5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov
6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 978 v k.ú. Vrahovice
7 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 110/19 v k.ú. Krasice
8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 587/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova
9 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 5999/7 v k.ú. Prostějov
10 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p.č. 7593/1 a p.č. 5051, oba v k.ú. Prostějov
11 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov
12 Smlouva o náhradní výsadbě – Ing. Marek Pořízka
13 Odpis pohledávky za Janem Kopřivou
14 Odpis pohledávky za společností ALDA-MONT s.r.o.
15 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
16 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

13. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 738 na ul. Hacarova 2
2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 744 na ul. Kostelecká 17
3 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 716 na nám. T. G. Masaryka 22
4 Návrh na schválení pronájmu PSP č. 300 na Pernštýnském nám. 8

14. Bytové záležitosti:
1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů
2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

15. Různé
 1 Plán schůzí rady a zasedání zastupitelstva na rok 2019 (návrh obdrželi členové rady na 1. schůzi)

16. Závěr


Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova

 

Vytvořeno 8.11.2018 14:32:42 | přečteno 184x | Anna Kajlíková
load