Úvodní strana > Aktuality archiv > SCHŮZE RADY MĚSTA PROSTĚJOVA

SCHŮZE RADY MĚSTA PROSTĚJOVA

jednací místnost Rady města Prostějova

123. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 23. 8. 2022 od 10:00 hod. v jednací místnosti rady č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m : 

1. Zahájení, schválení programu

 

1.1 Valná hromada obchodní společnosti LmP, s. r. o.

 

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 23.8.2022

 

3. Záležitosti Městské policie Prostějov:

3.1 Návrh na změnu dopravního značení – úprava zákazu stání některých

druhů vozidel na území města Prostějov v době od 22 – 06 hod.

3.2 Odpis pohledávky – převod na podrozvahový účet – kapitola 13 – MP

4. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

4.1 Závazek o zajištění vlastních zdrojů k dofinancování cisternové

automobilové stříkačky

4.2 Poskytnutí peněžního daru HZS OlK - dodatek č. 2 k darovací smlouvě

4.3 Informace o činnosti komisí RMP za období duben – červen 2022

4.4 Návrh odměn předsedům a členům výborů, osadních výborů a komisí,

 kteří nejsou členy zastupitelstva, za jejich práci v roce 2022

4.5 Informace o činnosti dozorčích rad městských obchodních společností za II. čtvrtletí 2022

4.6 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby v rámci fotbalových utkání)

4.7 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby v rámci volejbalových utkání)


5. Záležitosti Finančního odboru:

5.1 Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření

jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2022.

5.2 Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2023

5.3 Inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31.12.2022

5.4 Pokyn zřizovatele pro příspěvkové organizace SMPV č. 1/2022 - Ceny stravného a nájmů

5.5 Směrnice Rady města Prostějova Oběh účetních dokladů

 

6. Záležitosti Odboru dotací a veřejných zakázek:

6.1 Informace o průběhu a návrh na přijetí nabídky v zadávací řízení „Propagační

služby pro statutární město Prostějov v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů

a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s. v sezóně 2022/2023“

6.2 Informace o průběhu a návrh na přijetí nabídky v zadávací řízení „Propagační

služby pro statutární město Prostějov v rámci volejbalových utkání A-týmu žen

a dalších aktivit klubu VK Prostějov v sezóně 2022/2023“

6.3 Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI

6.4 Informace o průběhu a návrh na výběr dodavatele v řízení na koncesi malého

rozsahu „Provozování systému veřejného sdílení jízdních kol ve městě Prostějově

v letech 2023 - 2024“ 

 

7. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

7. 1 Změna účelu užití finančních prostředků schválených Sportcentru

DDM Prostějov usnesením č. RM/2022/116/27

7. 2 Žádost MŠ Partyzánská Prostějov o navýšení rozpočtu organizace

na opravu dveří v objektu MŠ ul. A. Krále

7. 3 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov o změnu závazného ukazatele

551 Odpisy dlouhodobého majetku

7. 4 Žádost Sportcentra DDM Prostějov o navýšení rozpočtu organizace a úpravu

závazného ukazatele 551 odpisy dlouhodobého majetku organizace

7. 5 Žádost MŠ Moravská Prostějov o navýšení rozpočtu organizace na vybudování

kovového požárního (únikového) schodiště na pracovišti v ul. Raisova

7. 6 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ na Husově nám.

7. 7 Souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

7. 8 Souhlas s převodem z rezervního fondu do fondu investic a čerpáním fondu

 investic ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

7. 9 Žádost o úpravu cen stravného v ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

7.10 Žádost o úpravu cen stravného v MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24

7.11 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (účelové navýšení příspěvku

zřizovaným mateřským školám na pořízení interaktivní minikatedry)

7.12 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (navýšení finančních

prostředků na akci Sportovec města)

7.13 Zamítnutí žádosti o navýšení a rozšíření účelu čerpání dotace na rok 2022

(ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV, z. s.)

7.14 Žádost KINA METRO 70 PROSTĚJOV o navýšení příspěvku a úpravu  

závazného ukazatele rozpočtu a o úpravu závazného ukazatele rozpočtu Městského divadla


8. Záležitosti Odboru rozvoje a investice:

8. 1 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Parkoviště u hřbitova)

8. 2 ROZOP kapitoly 60 - Rozvoj a investice (ZŠ Palackého tř. – generální oprava střechy, okapů)

8. 3 ROZOP kapitoly 60 - Rozvoj a investice (Workoutové hřiště nám. Spojenců)

8. 4 ROZOP kapitoly 60 - Rozvoj a investice (Přípojky inženýrských sítí pro nový

areál IZS na Brněnské ul.)

8. 5 ROZOP kapitoly 60 - Rozvoj a investice (Altán v Kolářových sadech)

8. 6 ROZOP kapitoly 60 - Rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Kollárova ul. 4 - havarijní

stav rozvodů vody pod budovou MŠ na Husově nám.)

8. 7 ROZOP kapitoly 60 - Rozvoj a investice (Jesle – rozšíření PD)

8. 8 Seznam strategických projektů integrovaných řešení ITI

8. 9 Zásady participativního rozpočtu 2022 (druhý ročník)

8.10 Strategický plán Prostějov 2022 – 2035

8.11 Smlouva o převodu projektové dokumentace a o převodu práv a povinností

ze správního rozhodnutí na akci ZŠ J. Železného v Prostějově - Běžecký tunel

8.12 Smlouva o převodu projektové dokumentace - studie na akci Fotbalový stadion

 za Místním nádražím - osvětlení, rekonstrukce tribuny


9. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

9.1 PV-RECYKLING s.r.o. – ukončení Smlouvy o zabezpečení odtahu,

skladování vozidel a zajištění likvidace vraků, PV Recyklace s.r.o. - Smlouva

o zabezpečení odtahu, skladování vozidel a zajištění likvidace vraků

9.2 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001

ze dne 12.03.2002

9.3 Majetkoprávní řešení veřejné telekomunikační sítě k propojení objektů

ve vlastnictví Statutárního města Prostějova – T-Mobile Czech Republic, a.s.

9.4 Prodej zámku ve Ptení a souvisejících pozemků

9.5 Výkup pozemku p.č. 355 v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50

9.6 Výkup částí pozemků p.č. 7564/1, p.č. 7565/1, p.č. 7565/7 a p.č. 7573/1,

vše v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50


10. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

10.1 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2023 – 2025

10.2 Koncepce podporovaného bydlení Statutárního města Prostějov

10.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daru Centru sociálních služeb Prostějov

10.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (Podané ruce - osobní asistence)

10.5 Mimořádné dotace – sociální oblast


11. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o:

11.1 Návrh na prodloužení nájemních smluv formou dodatků na pronájem bytů

11.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

11.3 Návrh na schválení pronájmu PSP č. 920 na Skálově nám. 2a v Prostějově

11.4 Návrh na schválení pronájmu NP č. 103 v objektu na ul. Komenského 4 v Prostějově

 

12. Záležitosti Odboru vnitřní správy:

12.1 Návrh OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

12.2 Návrh Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Prostějova o regulaci

hlučných činností

12.3 Návrh Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Prostějova o zákazu

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

12.4 Návrh Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Prostějova, kterou se reguluje

používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí

12.5 Použití prostředků osadního výboru pro nákup pivních setů a party stanů

12.6 ROZOP kapitoly 11 - Správa a zabezpečení

12.7 Schválení memorand se subjekty v Kulturním a kreativním centru v Prostějově


 

13. Různé

13.1 Příprava 33. zasedání zastupitelstva dne 6. 9. 2022

 

14. Závěr

 

Mgr. František J u r a

primátor města Prostějova


Ilustrační foto: MMPv
Vytvořeno 18.8.2022 13:20:54 | přečteno 584x | Anna Kajlíková
load