Úvodní strana > Aktuality archiv > Schůze Rady města Prostějova

Schůze Rady města Prostějova

TGM radnice

se uskuteční dne 11.4.2017

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov, zateplení objektu“ - informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele

3. Zadávací řízení veřejné zakázky „Pořízení mobilních tribun – Sportcentrum Prostějov“ - informace o opakovaném posouzení nabídek a nový návrh na výběr dodavatele

4. ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu společnosti Domovní správa

Prostějov, s.r.o. - projektová dokumentace)

5. ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vybudování zázemí na hřišti v Žešově – projektová dokumentace)

6. Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34

7. ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (Program na náměstí T. G. Masaryka - Prostějovské kulturní léto 2017)

8. ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb

9. ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku MŠ PV, Partyzánská ul. 34)

10. Řád veřejných pohřebišť Statutárního města Prostějova

11. Informace o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech

projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu I. čtvrtletí 2017)

12. Revokace bodu B) usnesení RMP č. 7151 ze dne 07.02.2017, výkup stavby veřejného osvětlení v lokalitě ul. Žitná

v Prostějově, zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Domamyslice a v k.ú. Čechovice u

Prostějova a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

13. ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města –vodovodní přípojka (převod prostředků v rámci kapitoly)

14. ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města – dokončení realizace projektu „Ozelenění ulice Krasická“

15. ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města – převod finančních prostředků z plnění likvidace pojistné události (zničené odpadkové koše a dopravní značení)

16. Schválení výpůjčky pozemku p.č. 6055/143 v k.ú. Prostějov

17. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1732/1 v k.ú. Prostějov

18. Vyhlášení záměru prodeje pozemků v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově

19. Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku p.č. 70 v k.ú. Žešov

20. Vyhlášení záměru změny Smlouvy o výpůjčce č. 2008/16/119 ze dne 28.05.2008

21. Dotace na rok 2017 – oblast sociální a zdravotní – celoroční činnost

22. Informace o „malé průmyslové zóně“

23. ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení (Pořízení dopravního automobilu pro JSDH města Prostějova)

24. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „ Pálení čarodějnic“ pořádaný v areálu za Sokolovnou v Čechovicích

25. Různé

 

16. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

 

Vytvořeno 6.4.2017 10:38:50 | přečteno 204x | Anna Kajlíková
load