Úvodní strana > Aktuality archiv > Setkání vedení města s občany v Žešově přineslo úkoly i řešení

Setkání vedení města s občany v Žešově přineslo úkoly i řešení

Žešov setkání s občany (1)

Jednotlivé odbory Magistrátu města Prostějova projednaly úkoly, které vzešly ze setkání s občany v Žešově.

 

Předkládáme přehled dotazů, které vzešly z loňského podzimního setkání vedení města s občany Žešova i jejich řešení:

1.

Absence kanalizačních přípojek k některým nemovitostem

Pan Roháček, který vznesl uvedený dotaz, jak se napojit na kanalizaci, byl druhý den osobně informován náměstkem primátorky Mgr. Jiřím Pospíšilem o postupu napojení se na obecní kanalizaci. Postupem je podání žádosti v kanceláři VaK Prostějov, kde bude žadatel zároveň  informován o veškerých podrobnostech napojení.

2.

Po opravě cesty směrem na VAK a na čističku, dát omezení rychlosti alespoň na třicet kilometrů v hodině

Úkolem se zabýval Obor dopravy, který prověřil možnost osazení dopravní značky omezující rychlost na cestu směrem na VaK a na čističku. Záležitost je možno řešit zřízením zóny s omezenou rychlostí, tzv. „Zóny 30“. Řešení je předjednáno s DI – Policie ČR. Odbor dopravy doporučuje zónu s omezenou rychlostí zřídit.

3.

Těžká auta tuto opravenou cestu ničí. Možnost jednou za dva roky cestu opět vysypat drtí.

Odbor správy a údržby majetku města v roce 2015 zabezpečil celoplošnou opravu – zpevnění účelové komunikace směrem k ČOV asfaltovým recyklátem. V létě 2016 byla realizována lokální oprava povrchu – výtluků asfaltovým recyklátem a obdobně budou prováděny opravy povrchu každý rok v letních měsících.

4.

Na cestě ke hřbitovu, na straně k přechodu je plánováno 11 osvětlovacích sloupů. Požadavek: na první sloup u hlavní cesty dát alespoň jedno světlo, či natočit stávající, které by svítilo směrem do uličky.

Odbor rozvoje a investic prověřil projektovou dokumentaci, která tvoří přílohu materiálu. Z projektové dokumentace vyplývá, že požadavek ze setkání s občany je možný.

Odbor správy a údržby majetku města sdělilo, že podél komunikace na vjezdu do Žešova směrem od hřbitova jsou svítidla veřejného osvětlení „historicky“ umístěna na betonových stožárech vedení nízkého napětí (NN), které jsou v majetku energetické společnosti. Umístění dalšího svítidla na sloup NN je možné pouze se souhlasem vlastníka sloupu. V obdobných případech jsou svítidla demontována a v rámci investičních akcí je budováno samostatné veřejné osvětlení. V tomto případě umístění dalšího svítidla na stávajícím sloupu NN nezlepší světelné poměry na přilehlé účelové komunikaci (polní cestě) a jeho umístění považujeme za nevhodné.

Odbor správy a údržby majetku města zajistí pootočení stávajícího osvětlení na rohu hlavní ulice a polní cesty.

5.

Staré chodníky v obci dosluhují, obrubníky dlažbu nedrží, místy dlažba chybí, je popraskaná a rozviklaná.

Dotazem se zabýval Odbor správy a údržby majetku města.  V Žešově je cca 90 procent chodníků celoplošně opraveno novou zámkovou dlažbou formátu 20 x 10 cm nebo po výměně obrubníků a podloží byla zpět osazena původní použitelná dlažba formátu 50 x 50 cm. Stav opravených chodníků s původní dlažbou formátu 50 x 50 cm je dobrý, bez zjevných závad. Opětovné použití starší dlažby formátu 50 x 50 cm však vytváří domněnku, že chodníky nebyly opraveny. Původní starší chodníky se nacházejí pouze ve dvou slepých ramenech, kde je minimální pohyb chodců a lze předpokládat nebo probíhají stavební úpravy přilehlých rodinných domů.

6.

Objevil se opět zápach z kanalizačních šachet

Dotazem se zabýval Odbor životního prostředí. Stav kanalizačního přivaděče OMV je prověřován a kontrolován pracovníky Moravské Vodárenské, a.s., o čemž jsou pořizovány písemné záznamy. Provádí se kontinuální měření osazenou sondou H2S (sulfanu) vznikajícího v kanalizačních potrubích a hodnoty jsou zaznamenávány na provozu Moravské Vodárenské, a.s. Provozovatel kanalizace provádí  běžná technická opatření ve stanovených pravidelných termínech. Jedná se o kontrolu čerpání odpadních vod, dávkování činidla – PIX, čištění výtlaku, dezinfekce jímky, čištění lapáku tuků a další. Nad rámec povinností provozu byly dále osazeny do kanalizačních šachet gelové pláty za účelem zamezení úniku zápachu z kanalizace. Subjektivní zaznamenání zápachu mohlo být zapříčiněno pouze poruchovým provozem čerpadla odpadních vod, přičemž ihned po dodání nového čerpadla dojde k jeho osazení pro lepší plynulost čerpání odpadních vod a zajištění oxických podmínek.

Odbor životního prostředí obdržel od nynějšího provozovatele kanalizačního přivaděče z čerpací stanice OMV Moravské Vodárenské, a.s. dne 5.12.2016 písemné sdělení o aktuálním stavu kanalizace. Taktéž byl předložen Provozní deník OMV o provádění běžných technických opatřeních (kontrola čerpání, dávkování činidla – PIX, čištění výtlaku, dezinfekce jímky, čištění lapáku tuků a další). Také byl předložen záznam o komunikaci s p. Kleinerem o telefonických kontrolách, zda se v Žešově neobjevil zápach. Mimo tato běžná opatření byly dále osazeny do kanalizačních šachet gelové pláty za účelem zamezení úniku zápachu z kanalizace. K potvrzení subjektivního vjemu zápachu je i nadále umístěna v šachtě měřící sonda, jejíž výsledky jsou sledovány Moravskou Vodárenskou, a.s. kontinuálně a byly předloženy na OŽP za období minulého měsíce.  Provozovatel kanalizace také uvádí, že došlo k havárii hlavního čerpadla odpadní vody na výtlaku kanalizace, čímž mohl být v časovém úseku 14dní vnímán zvýšený zápach. Tato situace je již řešena objednávkou nového čerpadla, které bude po dodání instalováno.

Mimo tato opatření ze strany provozovatele kanalizace však dojde i k řešení situace nejen na kanalizačním přivaděči, ale taktéž v obci Žešově, kde budou stávající nelegální přípojky, které nejsou ve vlastnictví žádné známé osoby a jež zhoršují stav odpadních vod nátokem balastních vod, zaslepeny.  Na toto opatření má provozovatel a vlastník kanalizace právní nárok ze zákona o vodovodech a kanalizacích v rámci zajištění správného provozu kanalizace a čistírny odpadních vod.

Upozorňujeme na skutečnost, že Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, nemůže provozovateli kanalizačního přivaděče nařídit provádět jiná opatření za účelem eliminace zápachu, neboť žádný právní předpis na úseku ochrany životního prostředí neřeší problematiku zápachu.


Foto: MMPv

Vytvořeno 6.1.2017 11:06:02 | přečteno 387x | Anna Kajlíková
load