Úvodní strana > Aktuality archiv > Severní obchvat a výkupy pozemků

Severní obchvat a výkupy pozemků

TGM radnice

Rada města Prostějova doporučuje zastupitelům schválit výkup částí pozemků určených pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ od jejich vlastníků do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

 

Výkup předmětných pozemků bude probíhat na základě tři podmínek:

  1. kupní ceny budou stanoveny ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) zpracovaného dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření kupních smluv,

  2. kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“, za podmínky, že předmětné pozemky budou dotčeny uvedenou stavbou; do této doby budou mezi vlastníky předmětných pozemků a Statutárním městem Prostějovem uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách, jejichž součástí bude ujednání o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu,

  3. veškeré náklady spojené s uzavřením budoucích kupních smluv a kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

„Uzavření smluv o budoucích smlouvách je nezbytné pro účely stavebního řízení a následně k majetkoprávnímu vypořádání pozemků dotčených stavbou nové silnice po realizaci stavby,“ uvedl námětek primátorky Jiří Pospíšil.  Pozemky jsou soustředěny do takzvaného Záborového elaborátu, který je rozdělen na část kde jsou uvedeny parcely, které by měl vykoupit Olomoucký kraj jako vlastník budoucího obchvatu a na část, ve které jsou uvedeny pozemky, které by mělo vykoupit Statutární město Prostějov jako vlastník jiných budoucích stavebních objektů. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo realizaci výkupů pozemků dotčených investičními akcemi Olomouckého kraje z vlastnictví třetích osob za kupní ceny rovnající se cenám obvyklým (tržním), stanoveným znaleckými posudky, minimálně ve výši 40,- Kč/m2. 

V současné době je před podpisem příkazní smlouva o zajištění inženýringu mezi Olomouckým krajem a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s..


Vytvořeno 11.2.2016 8:00:06 | přečteno 1459x | Anna Kajlíková
load