Úvodní strana > Aktuality archiv > Studie nového parku v Okružní ulici

Studie nového parku v Okružní ulici

Vizualizace   Nový park

Návrh řeší umístění nového parku v blízkosti jihozápadní části vnějšího městského okruhu do plochy, která je vymezena návrhem 1. změny územního plánu města Prostějova.


Samotný park bude mít rozlohu cca 1,4 ha. Spolu s ním však bude založena i navazující část tzv. Jižního parku, který by v budoucnu měl tvořit zelený prstenec podél jižní hranice města. Aleje stromů a louka budou založeny i v části podél ulice Okružní, kde bude postupně vznikat bytová zástavba. Celkově tak půjde o plochu cca 2,8 ha. Vysazeno zde bude 152 stromů a součástí parku bude i vodní plocha.

Založení parku je rozděleno do 2 fází. V rámci I. fáze proběhnou terénní modulace, vybudování základních krajinotvorných prvků (vodní prvek, opěrné stěny a zpevněné terasy), výsadba stromové zeleně a výsadba lučních a travních ploch. V této základní etapě bude celé území oploceno jako ochrana výsadby před zničením zvěří. Vstup do území bude zajištěn ze severní strany uzavíratelnou brankou a cestičky parkem budou pouze vysečené.

II. fáze předpokládá realizaci po delším časovém období. V této době by již měla být zrealizována okolní výstavba, nebo by měla být alespoň vybudována okolní infrastruktura v bezprostřední blízkosti. Součástí této fáze je likvidace ochranného oplocení, zbudování zpevněných cest a zpevněných ploch v území. Území bude dotvořeno do podoby městského parku, bude provedena dosadba nízké zeleně, trvalek a letniček. Hlavní osa parku a hlavní zpevněná plocha bude zhotovena z mlatového povrchu. Východní a západní podélná část bude doplněna plochami parkovacích stání návštěvníků parku, která budou vložena do již stávajících alejí. Park bude doplněn mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, dělící sloupky, případně umělecké prvky), bude také dokončen systém veřejného osvětlení.

Vznik parku v polích na okraji města bude pro mnohé možná překvapivý. Je však třeba vnímat, že založení parku je dlouhodobým projektem pro příští generace. Snad nejvýstižněji správnost takového přístupu popisují slova autorů studie (Ivo Lorenčík, Martin Fröml a Petr Mičola), jež si dovolujeme ve zkrácené podobě citovat:

„Na kraji Prostějova, prakticky uprostřed pole vzniká nový park. Předbíhá svoji dobu, kdy se stane centrem odpočinku uprostřed obydleného území. Kolem je intenzivní zemědělská činnost příměstské krajiny, volný prostor s občasnou zvěří (srnčí, zajíci, bažanti, hlodavci, ptactvo…), v návaznosti jsou rodinné domy a za okružní komunikací bytové, čtyřpodlažní domy. Jestliže má něco vzniknout tam, kde není žádná návaznost na každodenní život člověka, je to maják na ostrově, volající a oznamující. Tady něco je, tady vás lidi voláme, abyste přišli.

Chceme, aby lidé přišli hned!

Park taky dává signál do budoucnosti, ukazuje cestu a ovlivňuje uvažování obyvatel města. Je příkladným předvojem. Ukázkou, jak by to mělo správně být. Připravit pro lidi podmínky pro kvalitní život. V okamžiku, kdy se člověk přiblíží se svými obydlími, bude mít plochy využitelné k rekreaci - klidu, meditaci, cvičení v přírodě a setkávání.“

Samotné zahájení fyzické realizace I. fáze vzniku parku je s ohledem na stávající pachtovní smlouvy plánované na konec roku 2018. Spolu s připravovaným rozšířením biokoridoru Hloučela o cca 2,7 ha, o němž jsme již informovali, se tak bude jednat o velmi zásadní rozšíření ploch veřejné zeleně v našem městě.

Podrobnější informace a další výkresy podoby budoucího parku najdete na internetových stránkách statuárního města Prostějova v sekci připravované investiční akce: https://www.prostejov.eu/cs/obcan/informace-z-odboru/odbor-rozvoje-a-investic/pripravovane-investicni-akce/

Antonín Zajíček, Kamil Janeček, ORI MMPv, s využitím textů autorů studie


park_okruzni

Vizualizace   Nový park

Vizualizace Nový park

 
pozemek pro plánovaný park

pozemek pro plánovaný park

 
 
Vytvořeno 29.9.2016 7:17:57 | přečteno 1547x | Mgr. Jana Gáborová
load