Úvodní strana > Aktuality archiv > Vánoční trhy z hlediska Městské policie Prostějov

Vánoční trhy z hlediska Městské policie Prostějov

vanocni_strom_rotator12.jpg

Rozsvícením vánočního stromu, v pátek 27. listopadu začaly tradiční vánoční trhy, které potrvají až do 23. prosince. I přesto, že hlídky  ve zvýšené míře dohlížejí na bezpečnost nakupujících, je zapotřebí, aby občané zbytečně svým neopatrným chováním nahrávali kapsářům, kteří na jejich nepozornost přímo číhají.

Stále platí: hlídat si peněženku, nenechávat ji odloženou nahoře v tašce, kabelku mít stále při sobě. Vhodné řešení je mít peníze, doklady ve vnitřní kapse bundy, kabátu. Tato opatření rozhodně zmírňují případná rizika.

Novinka:

V letošním roce je poprvé pro veřejnost připraveno mobilní kluziště. Platí zde návštěvní řád. Ten určuje pravidla. Dozor provádí určený pracovník. Jeho pokynů je každý účastník povinen uposlechnout, a to pod sankcí vykázání, za případné pomoci strážníků nebo policistů. Na kluziště mají zakázaný přístup podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek, osoby bez bruslí s výjimkou doprovodu malých dětí do 6 let, osoby se zvířaty. Vstup na ledovou plochu je zakázán s otevřeným ohněm, se zbraněmi, se zábavní pyrotechnikou, skleněnými, nebo ostrými předměty a dalšími prostředky, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví návštěvníků, či požární bezpečnost. Vyloučeny z dalšího pobytu budou osoby prokazatelně rušící pořádek.

Věříme, že nadcházející období adventu bude pro většinu z Vás spokojené a klidné, což je samozřejmě z hlediska bezpečnosti naším každoročním cílem.

 


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MOBILNÍHO KLUZIŠTĚ

Mobilní kluziště (dále jen MK) je zařízení ve vlastnictví ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., provoz zajišťuje statutární město Prostějov.

I.

Účel návštěvního řádu

Návštěvní řád stanoví pravidla pro provoz MK, pro dodržování platných norem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků a uživatelů, pro požární ochranu, zejména však dodržování pořádku při užívání MK.

II.

Provozní doba

1. Vstup do prostor MK je možný pro jednotlivce (především bruslící veřejnost) a ostatní uživatele jen v době provozu, tj. od 27.11.2015 do 6.1.2016 v době od 9,00 hodin do 21,00 hodin, s výjimkou 24.12.2015 , kdy je provoz od 9,00 do 15,00 hodin a 31.12.2015, kdy je provoz od 9,00 do 18,00 hodin. Provoz mobilního kluziště v dopoledních hodinách ve všední dny (9:00-12:30), je určen pro využívání prostějovskými školami.

2. Rozpis provozu MK je umístěn na stánku, určenému k půjčování bruslí.

III.

Vyloučení ze vstupu do provozu MK, zákazy a příkazy

1. Ze vstupu do prostor MK jsou vyloučeny podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek a dále všichni, kteří se nepodřídí pokynům pracovníka MK, který je pověřen dozorem.

2. Vstup do prostor MK je zakázán:

- s otevřeným ohněm

- se zbraněmi a dalšími prostředky, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví návštěvníků nebo požární bezpečnost

3. Vyloučeny z dalšího pobytu na MK jsou osoby:

- prokazatelně rušící pořádek

- ohrožující zdraví návštěvníků MK

- ničící nebo manipulující s technickým zařízením a vybavením MK

4. Je zakázáno:

- donášet a používat hořlaviny, jedovaté látky, drogy, výbušniny, zábavní pyrotechniku, zbraně, tyče, ostré a skleněné předměty do prostoru MK

- kouřit v prostoru MK

- shromažďovat se ve vchodu (přístupu) k ledové ploše

- házet jakékoliv předměty na ledovou plochu

- vodit zvířata do prostor MK

- vnášet a požívat alkohol do prostor MK

- vstupovat na ledovou plochu bez bruslí v době bruslení veřejnosti, s výjimkou doprovodu malých dětí do 6 let

- manipulovat s rozvodem el. proudu, vody, nebo strojním vybavením či zařízením MK

- vstupovat na ledovou plochu v době úpravy ledu 2

IV.

Provozní podmínky

1. Je povinností každého návštěvníka šetřit zařízení MK. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a chovat se ukázněně.

2. Při bruslení veřejnosti je nutno na ledové ploše jezdit ukázněně, přiměřenou rychlostí a neohrožovat ostatní účastníky bruslení. Vstup na ledovou plochu je určeným vchodem, není přípustné přelézat hrazení (mantinely). Pro odkládání šatstva nejsou v prostorách a mimo prostor MK skříňky. Za odložené věci provozovatel neodpovídá. V zájmu vlastní bezpečnosti jsou bruslící povinni bruslit v rukavicích. Není dovoleno brát na ledovou plochu hokejové hole a provozovat jakékoliv hry.

3. V době bruslení veřejnosti pověřuje provozovatel MK dozorem pracovníka, který odpovídá za dodržování pořádku a za dodržování ustanovení tohoto návštěvního řádu. Jeho pokynů je každý účastník povinen uposlechnout, pod sankcí vykázání, a to i za eventuální pomoci Městské policie a Policie ČR.

4. Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnosti je určeno zázemí obsluhy MK. První pomoc poskytuje obsluha MK, která v případě potřeby povolá lékařskou pomoc.

5. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené vlastním zaviněním, nedodržením ustanovení tohoto řádu nebo nedbáním pokynů a příkazů službu konajícího pracovníka MK, nenese provozovatel MK jakoukoliv odpovědnost.

6. V závislosti na využívání kluziště bude ledová plocha upravována po 1,5 hod. provozu, kdy bude následovat 30 min. přestávka na úpravu.

V.

Společná ustanovení

Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele MK. Nabývá platnosti dnem 27.11.2015

Statutární město Prostějov


Vytvořeno 4.12.2015 11:12:08 | přečteno 810x | Mgr. Jana Gáborová
load