Úvodní strana > Aktuality archiv > Vedení města projednalo úkoly plynoucí ze setkání s občany ve Vrahovicích

Vedení města projednalo úkoly plynoucí ze setkání s občany ve Vrahovicích

IMG 0366

Setkání, které proběhlo před nedávnem ve Vrahovicích, přineslo řadu podnětů a otázek.

 

Výsledky prověřování stížností a námětů občanů, které přezkoumaly příslušné odbory, nyní zveřejňujeme:  

Lidé poukazovali na stav opravených chodníků v lokalitě u Romže z hlediska kvality a bezpečnosti:

Informace a stanovisko Odboru správy a údržby Magistrátu města Prostějova (dále jen OSÚMM): Odbor po prověření na místě samém uvádí, že v lokalitě u říčky Romže nebyly ze strany města prováděny žádné opravy chodníků. Jde pravděpodobně o výkopové práce správců sítí v trase chodníků, které byly uvedeny do původního nebo lepšího stavu. Jde o „schodek“ – obrubník na mostě přes Romži (viz fotografie č.1). Most je majetkem Olomouckého kraje, chodník je ohraničen původním obrubníkem. Odbor dle vhodných klimatických podmínek (nejpozději na jaře 2017) upraví sklon přilehlého asfaltového chodníku k mostu na severní straně, obdobně jako na jižní straně.

obrázek č  1


Odbor prověřoval také stav chodníků v lokalitě ulice K. Světlé:

Informace a stanovisko Odboru správy a údržby Magistrátu města Prostějova (dále jen OSÚMM): V ulici K. Světlé se chodníky nacházejí pouze na začátku ulice, podél rodinných domů, do vzdálenosti zhruba 45 metrů. Začátek ulice je tvořen novými chodníky ze zámkové dlažby 20x10 cm. Pouze před poslední budovou (stodolou) a rodinným domem se nachází původní chodník z dlažby 30x30 cm s nájezdem do stodoly a z dřevěných železničních pražců. Tento chodník slouží pouze k přístupu do rodinného domu. Dále chodník nepokračuje. Vzhledem k jeho malému významu, vyhovujícímu technickému stavu a výškové poloze chodníku vůči silnici, odbor doporučuje ponechat současný stav a vyzve majitele nemovitosti - stodoly k odstranění dřevěných železničních pražců z chodníku. Také bude požadovat jiné technické řešení vjezdu.

obrázek č 2


Dalším tématem, které obyvatelé Vrahovic požadovali prověřit, byl stav vodního toku Romže:

Informace a stanovisko Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova (dále OŽP): Odbor osloví vlastníka toku Povodí Moravy, s.p., aby podal písemnou zprávu o jeho stavu, případných nedostatcích a taktéž případných plánovaných údržbách, které správce pravidelně provádí. OŽP na základě místních šetření, v průběhu II. poloviny roku 2016, neshledal žádnou zásadní závadu na stavbě nebo v korytě vodního toku, taktéž žádnou ekologickou havárii, která by zhoršila kvalitu vod v toku.


Projednávanou otázkou bylo také umístění retardérů do lokality ulice M. Alše:

Informace a stanovisko Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova: Na základě následného jednání s občanem, který vznesl požadavek, byla vytipována dvě místa pro umístění retardérů. Tyto retardéry budou umístěny mimo obytnou zástavbu, vzdálenost mezi retardéry bude cca 200 metrů.


.... a zpevnění cesty ke garážím v ulici Čs. Odboje:

Informace a stanovisko Odboru správy a údržby Magistrátu města Prostějova (dále jen OSÚMM): Odbor uvádí, že u řadových garáží vedle ulice Čs. Odboje se nachází nezpevněná účelová komunikace, která slouží pouze pro potřebu majitelů garáží. V obdobných případech, kdy tyto nezpevněné účelové komunikace slouží pouze pro tento účel, jejich údržbu nebo opravy město nezabezpečuje. Současně je majitelům garáží umožněno provést zpevnění této cesty na vlastní náklady vhodným materiálem - štěrkem nebo asfaltovým recyklátem, nikoliv však stavební odpadem. OSÚMM zde žádné zpevnění povrchu dosud nezabezpečoval, stávající zpevnění povrchu štěrkem si pravděpodobně provedli majitelé garáží na vlastní náklady.

obrázek č 3


Kontrolou prošla dopravní situace u zastávky MHD Dům služeb v ulici Vrahovická:

Informace a stanovisko Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova: Stížnost se týkala nevhodného umístění označníku zastávky, který brání průchodu. Kritiku si vysloužilo také nevhodné umístění přechodu pro chodce. Vzhledem ke skutečnosti, že v té době začala být ze strany Olomouckého kraje projekčně připravována rekonstrukce ulice Vrahovická, odbor uplatnil požadavek na řešení výše uvedené záležitosti v rámci přípravy této akce. V současné době se již řešení připravuje. Realizace je však závislá na záměrech Olomouckého kraje. Odbor dopravy doporučuje dočasné řešení  - označník přemístit za zábradlí a doplnit vhodnou konstrukcí pro umístění vlastní dopravní značky a výlepových jízdních řádů. Přechod pro chodce - je umístěn nevhodně, přemístění je možné pouze v souladu s projektem Olomouckého kraje.


Lidé také upozornili na nebezpečné parkování v ulici J. Kӧhlera:

Informace a stanovisko ředitele Městské policie Prostějov: Strážníci v rámci prověření podnětu kontaktovali tazatelku, bydlící v ulici Jano Köhlera. Dle jejího názoru si projíždějící řidiči zkracují cestu směrem do Držovic a porušují tím dopravní značku „Průjezd zakázán“. U školního hřiště vozidla parkují způsobem, který blokuje bezpečný průjezd. V ulici se nachází školní hřiště, před kterým je asfaltová plocha, kde parkují vozidla (viz foto).

Motoristé se parkováním nedopouští protiprávního jednání. Při kontrole bylo zjištěno, že na uvedené asfaltové ploše je delší dobu odstavené vozidlo Ford bílé barvy, nejedná se ovšem o vrak. Na základě připomínek občanů byly dále provedeny tři kontroly zaměřené na porušování dopravní značky „Průjezd zakázán“.  Nebylo zjištěno protiprávní jednání. Dále budou probíhat namátkové kontroly dodržování pravidel silničního provozu.

obrázek č  4


Foto: MMPv

Vytvořeno 13.12.2016 10:30:44 | přečteno 474x | Anna Kajlíková
load