Úvodní strana > Aktuality archiv > Veřejné projednání návrhu protipovodňových opatření ve Vrahovicích

Veřejné projednání návrhu protipovodňových opatření ve Vrahovicích

radnice-mensi.jpg

Na veřejném projednání návrhu protipovodňových opatření pro ochranu Vrahovic, které se uskutečnilo v úterý dne 9. 6. 2015 od 17,00 hod. v objektu ZŠ Majakovského ve Vrahovicích, se sešla téměř stovka místních obyvatel.

Seznámit se zde mohli s průběhem zpracování „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov“, jejíž zpracování je dotačně podporováno Státním fondem životního prostředí.
Dosavadní výstupy ze zpracovávané studie byly místním občanům představeny jejími autory ze společnosti Pöyry Environment a.s., Ing. Jiřím Švancarou a Ing. Danielem Brázdou. Představeno bylo všech 25 navrhovaných opatření. Největší pozornost pak byla věnována opatřením zaměřeným na zkapacitnění toku Romže, které by měly být realizovány přímo ve Vrahovicích. Jejich realizací by stávající pravidelné lichoběžníkové koryto bylo upravené do stavu odpovídajícímu přírodně meandrujícímu toku. Realizací opatření by současně došlo ke zvýšení kapacity koryta, která by měla bezpečně zvládnout i padesátiletou povodeň, zatímco v současnosti dochází k vybřežení již při průtocích, které odpovídají dvacetileté povodni. Spolu s dalšími navrhovanými opatřeními na Romži a jejích přítoků by tak mohlo dojít k zásadnímu zlepšení povodňové ochrany Vrahovic.
V následující diskuzi se občané Vrahovic mohli vedle zpracovatele studie obracet i na náměstka primátora, Ing. Zdeňka Fišera, a zástupce Odboru rozvoje a investic a Povodí Moravy, s.p.
Ve většině občané přivítali, že je ochrana jejich domovů řešena v komplexním rozsahu, který posuzuje i možná opatření na horních částech Romže a jejích přítoků. Často připomínali i události let 2005 a 2006, kdy Vrahovice opakovaně zasáhla povodeň. Výhrady potom vyjádřili k možným zásahům do svých nemovitostí a stávající zeleně, které by zkapacitnění toku Romže přineslo. Zpracovatel studie následně všem přítomným objasnil, že možná zvýšená údržba koryta nebo jeho případné prohloubení, které občané navrhovali, jako alternativu, by přinesly jen velmi zanedbatelné zlepšení současného stavu a před povodněmi by Vrahovice ochránit nedokázaly. Ze strany města pak byli všichni ubezpečeni, že opatření budou realizována jen v případě, že se na nich všichni dotčení vlastníci shodnou a ze strany místních obyvatel bude o jejich realizaci zájem.
Téměř dvouhodinová diskuze tak snad všem místním občanům pomohla posoudit možnosti protipovodňové ochrany jejich domovů. Vlastníci dotčených pozemků mohli posoudit, že nově navržená podoba koryta Romže, by vedle zvýšení povodňové ochrany mohla z této říčky udělat i velmi příjemný rekreační prostor.
V rámci diskuse občané projevili zájem o získání použité prezentace. Proto ji zde dáváme k dispozici, aby si ji mohli nejen připomenout účastnící veřejného projednání, ale případně se s navrhovanými opatřeními blíže seznámit i občané, kteří se projednání nemohli zúčastnit.

-ORI-

banner-ori-vrahovice-oprava.jpg

 

studie ve formátu Pdf. ke stažení ikona souboru ikona souboruzde: (3,35 MB)

Vytvořeno 11.6.2015 6:00:00 | přečteno 251x | Mgr. Jana Gáborová
load